Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 25 czerwca 2013 r. – Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-28/12)1

(Służba publiczna – Wniosek o usunięcie jednego zdania ze sprawozdania lekarskiego – Wypadek lub choroba zawodowa – Dorozumiane oddalenie wniosku)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser i G. Gattinara, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata A. Dal Ferro)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności dorozumianej decyzji odmownej w sprawie wniosku skarżącego o usunięcie jednego zdania ze sprawozdania lekarskiego z dnia 28 lutego 2008 r., o przesłanie w ten sposób sprostowanego nowego sprawozdania lekarskiego lekarzowi wybranemu przez skarżącego i ogólnie, o usunięcie z akt skarżącego dotyczących wypadku przy pracy wszelkich informacji na temat okoliczności – która zdaniem skarżącego jest nieprawdziwa – jakoby biały proszek, z którym skarżący miał do czynienia okazał się ostatecznie białym proszkiem pochodzącym z egzemplarza czasopisma, które skarżący prenumerował.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

Luigi Marcuccio pokrywa swoje własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.

Luigi Marcuccio zapłaci na rzecz Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej kwotę 2000 EUR.

____________

1 Dz.U. C 174 z 16.6.2012, s. 31