Language of document :

Žaloba podaná 29. marca 2012 – ZZ/Komisia

(vec F-28/12)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie implicitného rozhodnutia o zamietnutí žiadosti žalobcu, ktorej cieľom je po prvé, aby bola z lekárskej správy z 28. februára 2008 vypustená jedna veta, po druhé, aby uvedená lekárska správa opravená v tomto zmysle bola zaslaná lekárovi, ktorého určí žalobca, a po tretie, všeobecnejšie, aby boli zo spisu týkajúcemu sa pracovného úrazu vypustené všetky informácie týkajúce sa skutočnosti, že nie je pravda, čo žalobca znova opakuje, že bolo v konečnom dôsledku preukázané, že prášok, s ktorým žalobca prišiel do kontaktu, bol biely prášok z výtlačku novín, ktoré žalobca odoberal

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie o zamietnutí návrhov obsiahnutých v žiadosti podanej žalobcom 23. decembra 2010,

v nevyhnutnom rozsahu zrušiť rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti z 10. júla 2011 podanej proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti z 23. decembra 2010,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.