Language of document :

Talan väckt den 29 mars 2012 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-28/12)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av det tysta beslutet att avslå sökandens begäran, i första hand, att en mening skulle uteslutas ur läkarutlåtandet av den 28 februari 2008, eller i andra hand att det på detta sätt korrigerade läkarutlåtandet skulle sändas till en av sökanden utvald läkare, och i tredje hand att vissa upplysningar – rörande den omständigheten, som enligt sökanden är oriktig, att det pulver som sökanden kommit i kontakt med slutligen visade sig vara vitt damm som härrör från en tidning på vilken sökanden prenumererade – ska strykas ur akten angående sökandens olycksfall i arbetet.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet att avslå begäran av den 23 december 2010,

i den mån det är nödvändigt ogiltigförklara beslutet att avslå klagomålet av den 10 juli 2011 som riktats mot avslagsbeslutet av den 23 december 2010,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.