Language of document :

Žaloba podaná dne 7. března 2011 – ZZ v. Komise

(Věc F-32/12)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení implicitního rozhodnutí Komise nenahradit část nákladů vynaložených žalobcem v rámci věci F-56/09, Marcuccio v. Komise, jejichž úhrada byla žalované uložena rozsudkem vydaným dne 9. června 2011.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Evropské komise nebo přinejmenším jí přičitatelné rozhodnutí, nehledě na jeho formu, kterým se zamítají, ať už částečně nebo úplně, tvrzení žalobce formulovaná v žádosti ze dne 4. ledna 2011;

bude-li třeba, zrušit rozhodnutí, nehledě na jeho formu, kterým se zamítá stížnost žalobce ze dne 20. července 2011, podaná proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti ze dne 4. ledna 2011;

bude-li třeba, konstatovat, že Komise tím, že se zejména nevyjádřila k žádosti ze dne 4. ledna 2011, protiprávně opominula provést rozhodnutí vydané Soudem dne 9. června 2010 ve věci F-56/09, Marcuccio v. Komise a zejména bod 4 jeho výroku;

uložit Komisi, aby žalobci zaplatila částku 3 174, 87 euro, spolu s úroky ve prospěch žalobce - pokud a v rozsahu, v němž mu tato částka nebude zaplacena - v sazbě 10 % ročně a s roční kapitalizací, ode dne následujícího podání této žaloby až do dne, kdy bude výše uvedená částka skutečně zaplacena;

uložit Komisi, aby žalobci zaplatila částku deseti euro denně za každý další den od kterého, počítaje ode dne po podání této žaloby a bez omezení v čase, mu Komise nadále nezaplatí částku 3 174, 87 euro nebo přinejmenším se nadále nevyjádří k žádosti ze dne 4. ledna 2011, částku deseti euro, kterou je třeba zaplatit od tohoto dne a spolu s úroky ve prospěch žalobce - pokud a v rozsahu, v němž mu tato částka nebude zaplacena - v sazbě 10 % ročně a s roční kapitalizací, ode dne následujícího den, kdy měla být výše uvedená částka zaplacena až do dne, kdy bude skutečně zaplacena;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.