Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 7. martā – ZZ/Komisija

(lieta F-32/12)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – G. Cipressa, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Komisijas netieši izteikto lēmumu neatmaksāt ceturto daļu no tiesāšanās izdevumiem, kas prasītājam bija radušies lietā F-56/09 Marcuccio/Komisija un kas atbildētājai bija jāsamaksā atbilstoši 201[0]. gada 9. jūnija spriedumam

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu, kuru ir pieņēmusi Komisija vai par kuru tā ir atbildīga un ar kuru ir noraidīti – neraugoties uz šī noraidījuma veidu un to, vai šis noraidījums ir pilnīgs vai daļējs, – prasītāja 2011. gada 4. janvāra lūgumā formulētie prasījumi;

tiktāl, ciktāl nepieciešams, atcelt lēmumu – neatkarīgi no tā pieņemšanas formas –, ar kuru noraidīta prasītāja 2011. gada 20. jūlija sūdzība, kas iesniegta par lēmumu, ar kuru tika noraidīts 2011. gada 4. janvāra lūgums;

tiktāl, ciktāl nepieciešams, atzīt, ka Komisija, tostarp atturoties paust savu viedokli par 2011. gada 4. janvāra lūgumu, nelikumīgi ir atturējusies veikt pasākumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu Civildienesta tiesas 2010. gada 9. jūnija spriedumu lietā F-56/09 Marcuccio/Komisija, un konkrētāk – pasākumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šī sprieduma rezolutīvās daļas 4) punktu;

piespriest Komisijai samaksāt prasītājam summu EUR 3174,87 apmērā, no kuras, gadījumā, ja un tiktāl, ciktāl tā prasītājam netiek samaksāta, tiks aprēķināti procenti par labu prasītājam pēc likmes 10 % gadā ar ikgadējo kapitalizāciju, sākot no nākamās dienas pēc šīs prasības iesniegšanas, līdz pilnīgas šīs summas samaksas dienai;

piespriest Komisijai samaksāt prasītājam summu EUR 10 dienā, sākot no nākamās dienas pēc šīs prasības iesniegšanas un ad infinitum, par katru dienu, kad Komisija vēl nav veikusi summas EUR 3174,87 apmērā samaksu prasītājam, vai vismaz tik ilgi, kamēr tā nav paudusi tiešu viedokli par 2011. gada 4. janvāra lūgumu, šo summu EUR 10 apmērā izmaksājot, sākot no šīs dienas, un, ja tā netiek samaksāta, no tās aprēķinot procentus par labu prasītājam pēc likmes 10 % gadā ar ikgadējo kapitalizāciju, sākot no nākamās dienas, kad minētā samaksa bija jāveic, līdz pilnīgas šīs summas samaksas dienai;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.