Language of document :

Beroep ingesteld op 7 maart 2012 – ZZ/Commissie

(Zaak F-32/12)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het stilzwijgend besluit van de Commissie om één vierde van de kosten die verzoeker in het kader van zaak F-56/09, Marcuccio/Commissie, heeft gemaakt en tot betaling waartoe zij werd veroordeeld bij arrest van 9 juni 2010, niet te vergoeden

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het van de Commissie afkomstige of in elk geval aan haar toe te schrijven besluit tot afwijzing, in welke vorm dan ook en hetzij volledig hetzij gedeeltelijk, van de in het verzoek van 4 januari 2011 opgenomen vorderingen;

voor zover nodig, nietigverklaring van het in welke vorm dan ook genomen besluit tot afwijzing van verzoekers klacht van 20 juli 2011 tegen het besluit tot afwijzing van het verzoek van 4 januari 2011;

voor zover nodig, vaststelling dat de Commissie, mede door geen standpunt in te nemen met betrekking tot het verzoek van 4 januari 2011, ten onrechte heeft nagelaten om de maatregelen te nemen die nodig zijn om te voldoen aan het arrest van het Gerecht van 9 juni 2010 in zaak F-56/09, Marcuccio/Commissie, met name punt 4 van het dictum van dat arrest;

veroordeling van de Commissie tot betaling van het bedrag van 3 174,87 EUR aan verzoeker, over welk bedrag, indien en voor zover het niet wordt betaald, een rente zal worden geheven van 10 % per jaar en met jaarlijkse kapitalisatie, vanaf morgen en tot aan de dag waarop de betaling van dat bedrag zal hebben plaatsgevonden;

veroordeling van de Commissie tot betaling van het bedrag van 10 EUR per dag aan verzoeker voor elke extra dag, met ingang van morgen en ad infinitum, dat het verzuim van de Commissie om verzoeker het genoemde bedrag van 3 174,87 EUR te betalen of althans een uitdrukkelijk standpunt in te nemen over het verzoek van 4 januari 2011 voortduurt, waarbij het bedrag van 10 EUR moet worden betaald aan het einde van dezelfde dag en, indien dit niet gebeurt, daarover een rente zal worden geheven van 10 % per jaar met jaarlijkse kapitalisatie, vanaf de dag volgende op die waarop de betaling had moeten plaatsvinden en tot aan de dag waarop deze zal plaatsvinden;

verwijzing van de Commissie in de kosten.