Language of document :

6. märtsil 2012 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-31/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada enne komisjoni teenistusse astumist omandatud pensioniõiguste ülekandmise otsus, mille alus on individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti (PMO) ümberarvutusel põhinev ettepanek.

Hageja nõuded

tühistada otsus, millega tühistati ja asendati hageja pensioniõiguste ülekandmise ettepanek personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 alusel hageja esitatud taotluse raames, ning mis sisaldab 3. märtsil 2011 vastu võetud üldiste rakendussätete kohasel arvutusel põhinevat uut ettepanekut;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.