Language of document :

Жалба, подадена на 5 март 2012 г. — ZZ и др./Комисия

(Дело F-29/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: ZZ и други (представители: адв. D. Abreu Caldas, адв. S. Orlandi, адв. A. Coolen, адв. J.-N. Louis и адв. É. Marchal)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на спора

Отмяна на решенията за прехвърляне на пенсионните права, придобити преди постъпването на служба в Комисията, въз основа на предложеното от Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO) преизчисление

Искания на жалбоподателите

да се обяви за незаконосъобразен член 9 от Общите разпоредби за изпълнение на член 11, параграф 2 от Приложение VIII към Правилника за длъжностните лица,

да се отменят решенията, с които се отменят и заменят предложенията за бонус на пенсионните права на жалбоподателите,

да се отменят решенията, по силата на които към исканията за прехвърляне на пенсионни права на жалбоподателите се прилагат параметрите, посочени в Общите разпоредби за изпълнение на член 11, параграф 2 от Приложение VIII към Правилника, приети на 3 март 2011 г.,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.