Language of document : ECLI:EU:F:2013:122

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(samosoudce)

12. července 2013

Věc F‑32/12

Luigi Marcuccio

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Článek 34 odst. 1 jednacího řádu – Žaloba podaná telefaxem ve lhůtě pro podání žaloby a podepsaná advokátem prostřednictvím otisku razítka nebo jiného způsobu reprodukce jeho podpisu – Opožděně podaná žaloba – Zjevná nepřípustnost“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se L. Marcuccio domáhá zejména zrušení rozhodnutí Evropské komise o zamítnutí jeho žádosti ze dne 4. ledna 2011, jakož i zaplacení částky 3 174,87 eur, která odpovídá jedné čtvrtině nákladů řízení vynaložených v souvislosti s řízením ve věci, v níž byl vydán rozsudek Soudu ze dne 9. června 2010, a úroků z prodlení a sankční platby. Podání žaloby poštou předcházelo zaslání dokumentu, označeného jako kopie originálu poštou zaslané žaloby, telefaxem dne 7. března 2012.

Rozhodnutí:      Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná. Luigi Marcuccio ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

Shrnutí

Soudní řízení – Návrh na zahájení řízení – Formální požadavky – Vlastnoruční podpis advokáta – Přísně vyžadovaná podstatná náležitost – Žaloba podaná telefaxem – Podpis advokáta prostřednictvím otisku razítka nebo jiného způsobu reprodukce – Datum doručení faxu, které nelze zohlednit pro účely posouzení, zda byla dodržena lhůta pro podání žaloby – Podání řádně podepsané žaloby po lhůtě – Zjevná nepřípustnost žaloby

(Statut Soudního dvora, článek 21; jednací řád Soudu pro veřejnou službu, čl. 34 odst. 1; služební řád, čl. 91 odst. 3)

Požadavek vlastnoručního podpisu žaloby, jíž se podává návrh na zahájení řízení, ve smyslu čl. 34 odst. 1 prvního pododstavce jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu, má v zájmu právní jistoty za cíl zaručit pravost žaloby a vyloučit riziko, že žaloba ve skutečnosti není dílem autora k tomu oprávněného. Uvedený požadavek tedy musí být považován za podstatnou formální náležitost a musí být uplatňován přísně, takže jeho nedodržení způsobí nepřípustnost žaloby. V tomto ohledu neumožňuje nepřímý a mechanický způsob „podepisování“ spočívající v opatření žaloby otiskem razítka reprodukujícího podpis advokáta zplnomocněného žalobcem sám o sobě shledat, že dotčené podání podepsal nutně sám advokát.

Žaloba podaná telefaxem a podepsaná razítkem reprodukujícím podpis advokáta nebo jiným způsobem reprodukce proto v rozporu s tím, co stanoví čl. 34 odst. 1 první pododstavec jednacího řádu, neobsahuje originál podpisu advokáta žalobce, a musí být z tohoto důvodu prohlášena za nepřípustnou.

Z toho vyplývá, že datum doručení tohoto dokumentu zaslaného telefaxem nelze zohlednit pro účely posouzení, zda byla dodržena lhůta pro podání žaloby stanovená v čl. 91 odst. 3 služebního řádu, a že lze v tomto ohledu přihlížet pouze k žalobě, která došla kanceláři Soudu pro veřejnou službu a obsahuje vlastnoruční podpis advokáta žalobce.

Došlo-li toto podání kanceláři po uplynutí lhůty pro podání žaloby, musí být považováno za podání po lhůtě mající za následek nepřípustnost žaloby.

(viz body 28, 29, 32 a 33)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 23. května 2007, Parlament v. Eistrup, T‑223/06 P, bod 50