Language of document : ECLI:EU:F:2016:97

Неокончателна редакция

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(първи състав)

3 май 2016 година

Дело F‑31/12

Marc Noël

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника — Право на пенсия, придобито преди постъпването на служба за Съюза по национална пенсионна схема — Прехвърляне към пенсионната схема на Съюза — Първоначално предложение за признаване на бонус за осигурителен стаж за пенсия, направено от ОН и прието от заинтересованото лице — Оттегляне на това предложение — Ново предложение за признаване на бонус за осигурителен стаж за пенсия въз основа на нови общи разпоредби за прилагане — Възражение за недопустимост — Понятие за увреждащ акт — Член 83 от Процедурния правилник“

Предмет:      Жалба, подадена на основание член 270 ДФЕС, приложим по отношение на Договора за EОАЕ съгласно член 106а от последния, с която г‑н Marc Noël иска главно отмяната на решението на органа по назначаване на Европейската комисия (наричан по-нататък „ОН“) от 25 май 2011 г., с което този орган е определил окончателно, въз основа на пенсионната схема на Европейския съюз, правото на пенсия, придобито от жалбоподателя преди неговото постъпване на служба за Съюза

Решение:      Отхвърля жалбата като недопустима. Осъжда г‑н Marc Noël да понесе направените от него съдебни разноски, както и тези, направени от Европейската комисия.

Резюме

1.      Жалби на длъжностните лица — Увреждащ акт — Понятие — Предложение за бонус за осигурителен стаж за пенсия с оглед на прехвърлянето към пенсионната схема на Съюза на пенсионните права, придобити преди постъпването на служба за Съюза — Изключване — Решение, с което се признава бонус за осигурителен стаж, прието след прехвърлянето на капиталовата стойност на придобитите пенсионни права — Включване

(член 270 ДФЕС, член 91, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица и член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица)

2.      Жалби на длъжностните лица — Обжалване по съдебен ред на решението, с което се отхвърля подадената по административен ред жалба — Допустимост — Задължение за произнасяне по исканията срещу решението за отхвърляне на жалбата по административен ред — Искания без самостоятелно съдържание или чисто потвърдително решение — Липса

(членове 90 и 91 от Правилника за длъжностните лица)

1.      В рамките на процедурата за прехвърляне на пенсионни права, предвидена в член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника, увреждащият акт, подлежащ на обжалване по член 270 ДФЕС и по член 91, параграф 1 от Правилника, е решението, прието според случая от органа по назначаване или от органа, който има право да сключва договори за наемане на работа, след като действително е извършено прехвърлянето на капиталовата стойност на пенсионните права, придобити от заинтересованото лице преди неговото постъпване на служба за Съюза. Обратно, предложение за бонус за осигурителен стаж за пенсия, макар и прието от заинтересованото лице, не съставлява увреждащ акт, който може да бъде обжалван на основание член 270 ДФЕС и член 91, параграф 1 от Правилника.

Действително, бонусът за осигурителен стаж за пенсия може да бъде признат само когато длъжностното лице даде своето съгласие за продължаване на процедурата за прехвърляне, към пенсионната схема на Съюза, на капиталовата стойност на пенсионните права, придобити по-рано от заинтересованото лице към съответната външна пенсионна каса, информирано съгласие с оглед на предложението за бонус за осигурителен стаж за пенсия, направено от органа по назначаване въз основа на временния размер на капиталовата стойност, обявена от съответната национална пенсионна каса.

В това отношение, на етапа на предложението за бонус за осигурителен стаж за пенсия, съответната институция се ангажира просто да приложи правилно към положението на заинтересованото лице член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника и общите разпоредби за прилагане. Това задължение на съответната институция произтича пряко от въпросните разпоредби на Правилника дори при липсата на изричен ангажимент от страна на институцията.

Така, от подобен ангажимент, изразен в предложение за бонус за осигурителен стаж, не произтича нито ново задължение в тежест на въпросната институция, нито следователно промяна в правното положение на заинтересованото лице, в частност защото дори когато то даде своето съгласие за прехвърлянето, към пенсионната схема на Съюза, на правото на пенсия, което е придобило по друга схема, институцията, направила предложението, няма съответстващо задължение, след като се извърши прехвърлянето на капиталовата стойност, обявена от националната пенсионна каса, да признае автоматично на заинтересованото лице броя години, посочени в първоначалното предложение, с оглед на което длъжностното лице е потвърдило волята си да прехвърли посочената капиталова стойност към пенсионната схема на Съюза.

(вж. т. 27—31)

Позоваване на:

Общ съд — решения от 13 октомври 2015 г., Комисия/Verile и Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, т. 50, 52, 53 и 74, Комисия/Cocchi и Falcione, T‑103/13 P, EU:T:2015:777, т. 66 и Teughels/Комисия, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, т. 37, 46, 48, 49, 58 и 70

2.      Съгласно принципа на процесуална икономия съдът на Съюза може да реши, че няма основание да се произнася отделно по искането за отмяна на решението за отхвърляне на административната жалба, когато констатира, че това искане няма самостоятелен предмет и в действителност се припокрива с искането за отмяна на акта, срещу който е подадена административната жалба. Това може да е така по-конкретно когато той констатира, че решението за отхвърляне на административната жалба е чисто потвърдително по отношение на акта, обжалван с нея, и че освен това този акт не представлява увреждащ акт по смисъла на член 90 от Правилника.

(вж. т. 34)

Позоваване на:

Общ съд — решение от 21 септември 2011 г., Adjemian и др./Комисия, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, т. 33

Съд на публичната служба — решение от 19 ноември 2014 г., EH/Комисия, F‑42/14, EU:F:2014:250, т. 85