Language of document : ECLI:EU:F:2016:97

Predbežné znenie

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU EURÓPSKEJ ÚNIE
(prvá komora)

z 3. mája 2016

Vec F‑31/12

Marc Noël

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Úradníci – Dôchodky – Článok 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku – Práva na dôchodok nadobudnuté pred vstupom do služieb Únie vo vnútroštátnom dôchodkovom systéme – Prevod do systému dôchodkového zabezpečenia Únie – Pôvodný návrh na započítanie odpracovaných rokov predložený menovacím orgánom, s ktorým dotknutá osoba súhlasila – Späťvzatie tohto návrhu – Nový návrh na započítanie odpracovaných rokov založený na nových všeobecných vykonávacích ustanoveniach – Námietka neprípustnosti – Pojem akt spôsobujúci ujmu – Článok 83 rokovacieho poriadku“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu o ESAE na základe jej článku 106a, ktorou Marc Noël v podstate navrhuje zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu Európskej komisie z 25. mája 2011, ktorým tento orgán podľa systému dôchodkového zabezpečenia Európskej únie definitívne stanovil práva na dôchodok, ktoré žalobca nadobudol pred svojím vstupom do služieb Únie

Rozhodnutie:      Žaloba sa odmieta ako neprípustná. Marc Noël znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania vynaložené Európskou komisiou.

Abstrakt

1.      Žaloby úradníkov – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem – Návrh na započítanie odpracovaných rokov na účely prevodu práv na dôchodok do dôchodkového systému Únie nadobudnutých pred vstupom do služieb Únie – Vylúčenie – Rozhodnutie o uznaní odpracovaných rokov prijaté v dôsledku prevodu kapitálu predstavujúceho nadobudnuté práva na dôchodok – Zahrnutie

(Článok 270 ZFEÚ; služobný poriadok úradníkov, článok 91 ods. 1 a príloha VIII, článok 11 ods. 2)

2.      Žaloby úradníkov – Žaloba proti rozhodnutiu o zamietnutí sťažnosti – Prípustnosť – Povinnosť rozhodnúť o návrhoch smerujúcich proti rozhodnutiu o zamietnutí sťažnosti – Návrhy, ktoré nemajú samostatný obsah alebo výlučne potvrdzujúce rozhodnutie – Neexistencia

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91)

1.      V rámci konania o prevode práv na dôchodok stanoveného v článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku je rozhodnutie o vykonaní prevodu kapitálu predstavujúceho práva na dôchodok nadobudnuté dotknutou osobou pred jej vstupom do služieb Únie, ktoré prijal menovací orgán alebo prípadne orgán oprávnený uzatvárať pracovné zmluvy, aktom spôsobujúcim ujmu, ktorý môže byť predmetom žaloby na základe článku 270 ZFEÚ a článku 91 ods. 1 služobného poriadku. Návrh na započítanie odpracovaných rokov, hoci s ním dotknutá osoba súhlasila, naopak nepredstavuje akt spôsobujúci ujmu, ktorý môže byť predmetom žaloby na základe článku 270 ZFEÚ a článku 91 ods. 1 služobného poriadku.

Započítanie odpracovaných rokov totiž možno uznať, iba ak úradník vyjadrí súhlas so začatím konania o prevode kapitálu do systému dôchodkového zabezpečenia Únie, pričom tento kapitál predstavuje práva na dôchodok, ktoré dotknutá osoba predtým nadobudla v príslušnej externej dôchodkovej poisťovni, a tento súhlas je ozrejmený návrhom menovacieho orgánu na započítanie odpracovaných rokov na základe predbežnej kapitálovej sumy oznámenej príslušnou externou dôchodkovou poisťovňou.

V tejto súvislosti vo fáze návrhu na započítanie práv na dôchodok sa dotknutá inštitúcia pristúpi iba zaväzuje správne uplatniť článok 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku a všeobecné vykonávacie ustanovenia na situáciu dotknutej osoby. Táto povinnosť inštitúcie vyplýva priamo z predmetných ustanovení, a to aj bez akéhokoľvek výslovného záväzku inštitúcie.

Z takého záväzku vyjadreného v návrhu na započítanie odpracovaných rokov teda nevyplýva ani nová povinnosť dotknutej inštitúcie a v dôsledku toho ani zmena právnej situácie dotknutej osoby najmä z dôvodu, že aj keď dotknutá osoba vyjadrí súhlas s prevodom práv na dôchodok, ktoré nadobudla v inom systéme, do systému dôchodkového zabezpečenia Únie, inštitúcia, ktorá tento návrh predložila, nemá po uskutočnení prevodu sumy kapitálu oznámenej vnútroštátnou dôchodkovou poisťovňou, zodpovedajúcu povinnosť automaticky priznať dotknutej osobe počet odpracovaných rokov uvedených v pôvodnom návrhu, so zreteľom na ktorý úradník potvrdil svoj zámer previesť uvedený kapitál do systému dôchodkového zabezpečenia Únie.

(pozri body 27 – 31)

Odkaz:

Všeobecný súd Európskej únie: rozsudky z 13. októbra 2015, Komisia/Verile a Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, body 50, 52, 53 a 74; Komisia/Cocchi a Falcione, T‑103/13 P, EU:T:2015:777, bod 66, a Teughels/Komisia, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, body 37, 46, 48, 49, 58 a 70

2.      V súlade so zásadou hospodárnosti konania môže súd Únie rozhodnúť, že o návrhoch smerujúcich proti rozhodnutiu o zamietnutí sťažnosti netreba osobitne rozhodnúť, pokiaľ dospeje k názoru, že návrhy nemajú samostatný obsah a v skutočnosti sa prelínajú s návrhmi smerujúcimi proti aktu napadnutému sťažnosťou. Tak to môže byť okrem iného vtedy, keď sa zistí, že rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti výlučne potvrdzuje akt, ktorý je predmetom tejto sťažnosti, takže tento akt nie je aktom spôsobujúcim ujmu v zmysle článku 90 služobného poriadku.

(pozri bod 34)

Odkaz:

Všeobecný súd Európskej únie: rozsudok z 21. septembra 2011, Adjemian a i./Komisia, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, bod 33

Súd pre verejnú službu: rozsudok z 19. novembra 2014, EH/Komisia, F‑42/14, EU:F:2014:250, bod 85