Language of document :

Жалба, подадена на 2 ноември 2015 г. — Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring/Комисия

(Дело T-611/15)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring mbH (Мелзунген, Германия) (представители: E. Wagner и H. Hoffmeyer, адвокати)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд,

да отмени изцяло решението на Комисията от 3 септември 2015 г. по дело 2015/4023, с което на жалбоподателя е отказан пълен достъп до неповерителния вариант на решението на Комисията от 4 декември 2013 г., постановено в картелно производство AT/39914 – EIRD и до описа на преписката на Комисията по това производство, или при условията на евентуалност да отмени частично решението, доколкото Комисията отказва достъп до частта от неповерителния вариант на решението или описа, за която засегнатите от решението предприятия не твърдят или не продължават да твърдят, че е поверителна,

при условията на евентуалност, ако решението на Комисията от 3 септември 2015 г. по дело 2015/4023, с което на жалбоподателя е отказан пълен достъп до неповерителния вариант на решението на Комисията от 4 декември 2013 г., постановено в картелно производство AT/39914 – EIRD и до описа на преписката на Комисията по това производство не бъде отменено, тъй като не съществува неповерителен вариант на решението на Комисията от 4 декември 2013 г., постановено в картелно производство AT/39914 – EIRD и/или неповерителен вариант на описа на преписката на Комисията по това производство, да установи неправомерно бездействие на Комисията, която не е изготвила и предоставила на жалбоподателя неповерителен вариант на решението си от 4 декември 2013 г., постановено в картелно производство AT/39914 – EIRD и/или неповерителен вариант на описа на преписката на Комисията по това производство,

    да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага десет основания.

Първо основание: нарушение на основното право на ефективна съдебна защита и на основното право на добра администрация и мотивирани актове, тъй като обжалваното решение не е мотивирано.

Второ основание: нарушение на основното право на ефективна съдебна защита и на правото на информация относно средствата за правна защита поради неуведомяване за възможните средства за правна защита.Трето основание: нарушение на член 4, параграф 2, трето тире от Регламент (ЕО) № 1049/2001 .Четвърто основание: нарушение на член 4, параграф 2, първо тире от Регламент (ЕО) № 1049/2001.Пето основание: нарушение на член 4, параграф 3, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1049/2001.Шесто основание: нарушение на член 4, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1049/2001.Седмо основание: нарушение на основното право на достъп до документи.Осмо основание: нарушение на основното право на достъп до документи и принципа на пропорционалност поради непредоставяне на поне частичен достъп до преписката, до която е поискан достъп.Девето основание: нарушение на член 101 ДФЕС като жалбоподателят на практика лишава от възможността да провери дали има право на иск за поправяне на вреди, основан на картелното право, и евентуално да го предяви.Десето основание при условията на евентуалност: нарушение на правото на жалбоподателя да се изготви неповерителен вариант на решението на Комисията в картелно производство AT/39914 – EIRD и на о

писа на преписката на Комисията по това производство (Регламент (ЕО) № 1049/2001 и член 30, п

араграф 2 от Регламент (ЕО) № 1/2003 ).В това отношение жалбоподателят твърди, че не са налице

условията за прилагане на изключенията по член 4, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 1049/20

01, които могат да обосновават неразкриването на жалбоподателя на исканите от него документи.

____________

1 Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 3

0 май 2001 година относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (OB L 145, 31.5.2001 г., стр. 43; Специално издание на български език, 2007 г.,

глава 1, том 3, стр. 76). Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 година относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (OB L 1, 4.1.2003 г., стр. 1; Сп

ециално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 167).