Language of document :

2. novembril 2015 esitatud hagi – Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring versus komisjon

(kohtuasi T-611/15)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring mbH (Melsungen, Saksamaa) (esindajad: advokaadid E. Wagner ja H. Hoffmeyer)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada komisjoni 3. septembri 2015. aasta otsus menetluses 2015/4023 (millega keelduti hagejale andmast luba tutvuda komisjoni 4. detsembri 2013. aasta kartellikokkuleppeid käsitlevas menetluses AT/39914 – EIRD tehtud otsuse mittekonfidentsiaalse versiooniga ja komisjoni seda menetlust käsitleva toimiku sisukorraga kogu ulatuses) täielikult või teise võimalusena vähemalt osas, milles komisjon keeldus hagejale andmast luba tutvuda kõnealuse otsuse mittekonfidentsiaalse versiooni või sisukorra selle osaga, mille konfidentsiaalsust ei olnud otsusest puudutatud ettevõtjad väitnud või enam väitnud,

teise võimalusena juhul, kui komisjoni 3. septembri 2015. aasta otsust menetluses 2015/4023 (millega keelduti hagejale andmast luba tutvuda komisjoni 4. detsembri 2013. aasta kartellikokkuleppeid käsitlevas menetluses AT/39914 – EIRD tehtud otsuse mittekonfidentsiaalse versiooniga ja komisjoni seda menetlust käsitleva toimiku sisukorraga kogu ulatuses) ei tühistatud esiteks seetõttu, et komisjoni 4. detsembri 2013. aasta kartellikokkuleppeid käsitlevas menetluses AT/39914 – EIRD tehtud otsuse mittekonfidentsiaalset versiooni ja/või komisjoni seda menetlust käsitleva toimiku mittekonfidentsiaalset sisukorda ei ole olemas, või teiseks ei tühistatud seda komisjoni 3. septembri 2015. aasta otsust osas, milles neid dokumente ei olnud olemas – tuvastada, et komisjon jättis õigusvastaselt tegemata 4. detsembri 2013. aasta otsuse mittekonfidentsiaalse versiooni kartellikokkuleppeid käsitlevas menetluses AT/39914 – EIRD ja/või koostamata seda menetlust käsitleva toimiku mittekonfidentsiaalse sisukorra, ja hagejale edastamata,

mõista menetluskulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja esitab hagi põhjendamiseks kümme väidet:

esimene väide: vaidlustatud otsuse puuduliku põhjendamisega on rikutud tõhusa õiguskaitse põhiõigust ning põhiõigust heale haldusele ja põhjendustele,

teine väide: rikutud tõhusa õiguskaitse põhiõigust ja õigust õiguskaitsevahenditest teavitamisele, sest võimalikest õiguskaitsevahenditest ei antud teada,

kolmas väide: rikutud on määruse (EÜ) nr 1049/20011 artikli 4 lõike 2 kolmandat taanet,

neljas väide: rikutud on määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 4 lõike 2 esimest taanet,

viies väide: rikutud on määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 4 lõike 3 esimest lõiku,

kuues väide: rikutud on määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 4 lõike 3 teist lõiku,

seitsmes väide: rikutud on dokumentidega tutvumise põhiõigust,

kaheksas väide: rikutud on dokumentidega tutvumise põhiõigust ja proportsionaalsuse põhimõtet, sest toimikutega, millega tutvumiseks taotlus esitati, ei lubatud isegi osaliselt tutvuda,

üheksas väide: rikutud on ELTL artiklit 101, sest hagejal takistati sisuliselt võimalust kontrollida kartelliõigusest tulenevaid kahjuhüvitamisnõudeid ja neid vajadusel esitada,

teise võimalusena esitatav kümnes väide: rikutud on hageja õigust sellele, et komisjoni otsusest kartellikokkuleppeid käsitlevas menetluses AT/39914 – EIRD tehakse mittekonfidentsiaalne versioon ja koostatakse seda menetlust käsitleva toimiku mittekonfidentsiaalne sisukord (määrus (EÜ) nr 1049/2001 ja määruse (EÜ) nr 1/20032 artikli 30 lõige).

Siinkohal väidab hageja veel, et niisuguste määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 4 lõigetes 2 ja 3 ette nähtud erandite, mis võiksid põhjendada hageja taotletud dokumentidega tutvumisest keeldumist, kohaldamise tingimused ei ole täidetud.

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT L 145, lk 43; ELT eriväljaanne 01/03, lk 331).

2 Nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1/2003, asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta (EÜT L 1, lk 1, ELT eriväljaanne 08/02, lk 205).