Language of document :

Kanne 2.11.2015 – Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring v. komissio

(Asia T-611/15)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring mbH (Melsungen, Saksa) (edustajat: asianajajat E. Wagner ja H. Hoffmeyer)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan komission asiassa 2015/4023 3.9.2015 tekemän päätöksen, jossa kantajalta on kokonaan evätty oikeus tutustua kartellimenettelystä AT/39914 – EIRD 4.12.2013 tehdyn komission päätöksen julkiseen versioon ja komission tätä menettelyä koskevien asiakirjojen sisällysluetteloon, kokonaan tai toissijaisesti vähintään siltä osin kuin komissio on evännyt oikeuden tutustua mainitun päätöksen tai kyseisen sisällysluettelon julkisen version siihen osaan, jonka luottamuksellisuuteen ne yritykset, joita päätös koskee, eivät ole vedonneet tai eivät enää vetoa,

toissijaisesti siinä tapauksessa, että komission asiassa 2015/4023 3.9.2015 tekemää päätöstä, jossa kantajalta on kokonaan evätty oikeus tutustua kartellimenettelystä AT/39914 – EIRD 4.12.2013 tehdyn komission päätöksen julkiseen versioon ja komission tätä menettelyä koskevien asiakirjojen sisällysluetteloon, ei kumota kokonaan sen vuoksi, että ja siltä osin kuin kartellimenettelystä AT/39914 – EIRD 4.12.2013 tehdystä komission päätöksestä ja/tai komission tätä menettelyä koskevien asiakirjojen sisällysluettelosta ei ole olemassa julkista versiota, toteamaan, että komissio on lainvastaisesti jättänyt laatimatta julkisen version kartellimenettelystä AT/39914 – EIRD 4.12.2013 tekemästään päätöksestä ja/tai kyseistä menettelyä koskevien asiakirjojen sisällysluettelosta sekä jättänyt toimittamatta sen kantajalle,

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kymmeneen kanneperusteeseen.

Ensimmäinen kanneperuste: tehokasta oikeussuojaa koskevan perusoikeuden sekä hyvää hallintoa ja perusteluja koskevan perusoikeuden loukkaaminen sen vuoksi, että riidanalaisesta päätöksestä puuttuvat perustelut

Toinen kanneperuste: tehokasta oikeussuojaa koskevan perusoikeuden sekä oikeutta muutoksenhakua koskevaan ohjaukseen loukkaaminen sen vuoksi, että mahdollisia oikeussuojakeinoja koskevaa ohjausta ei ole annettu

Kolmas kanneperuste: asetuksen (EY) N:o 1049/20011 4 artiklan 2 kohdan kolmannen luetelmakohdan rikkominen

Neljäs kanneperuste: asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan rikkominen

Viides kanneperuste: asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklan 3 kohdan 1 alakohdan rikkominen

Kuudes kanneperuste: asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklan 3 kohdan 2 alakohdan rikkominen

Seitsemäs kanneperuste: oikeutta tutustua asiakirjoihin koskevan perusoikeuden loukkaaminen

Kahdeksas kanneperuste: oikeutta tutustua asiakirjoihin koskevan perusoikeuden ja suhteellisuusperiaatteen loukkaaminen, koska sitä, olisiko ainakin niiden asiakirjojen osiin, joihin tutustumista oli haettu, ollut mahdollista tutustua, ei ole arvioitu

Yhdeksäs kanneperuste: SEUT 101 artiklan rikkominen sillä perusteella, että kantajalta on käytännössä evätty mahdollisuus tutkia kartellioikeuden mukaisia vahingonkorvausvaatimuksia ja mahdollisesti vedota niihin

Kymmenes, toissijaisesti esitetty kanneperuste: kantajan oikeutta siihen, että kartellimenettelystä AT/39914 – EIRD tehdystä komission päätöksestä ja komission tätä menettelyä koskevien asiakirjojen sisällysluettelosta laaditaan julkinen versio, on loukattu (asetus (EY) N:o 1049/2001 ja asetuksen (EY) N:o 1/20032 30 artiklan 2 kohta).

Tässä yhteydessä kantaja tuo esiin sen, että asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklan 2 ja 3 kohdan poikkeussäännöksissä olevat edellytykset, joilla se, että kantajalle ei anneta oikeutta tutustua pyytämiinsä asiakirjoihin, voitaisiin oikeuttaa, eivät täyty.

____________

1 Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30.5.2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001 (EYVL L 145, s. 43).

2 Perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 16.12.2002 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 (EYVL L 1, s. 1).