Language of document : ECLI:EU:T:2016:643

Unionin yleisen tuomioistuimen määräys (neljäs jaosto) 26.10.2016 –
Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring vastaan komissio

(asia T-611/15)

Kumoamiskanne ja laiminlyöntikanne – Oikeus tutustua asiakirjoihin – Asetus (EY) N:o 1049/2001 – Asiakirjat, jotka koskevat SEUT 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan soveltamismenettelyä – Kieltäytyminen asiakirjan luovuttamisesta – Uusi hakemus – Kumoamisvaatimus – Vahvistavan toimen puuttuminen – Tutkittavaksi ottaminen – Laiminlyönnin toteamista koskeva vaatimus – Tutkimatta jättäminen

1.                     Kumoamiskanne – Kannekelpoiset toimet – Käsite – Toimet, joilla on sitovia oikeusvaikutuksia – Päätös, jolla vahvistetaan kieltäytyminen asiakirjojen luovuttamisesta kolmannen nimissä esitetyn hakemuksen johdosta, koska kolmannelta on jo evätty mahdollisuus tutustua mainitussa päätöksessä tarkoitettuihin asiakirjoihin – Sellaisten seikkojen puuttuminen, joiden perusteella kantaja voitaisiin luonnehtia ensimmäisessä menettelyssä annetun päätöksen adressaatiksi – Riidanalainen toimi ei ole vahvistava – Tutkittavaksi ottaminen (SEUT 263 artikla; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 1049/2001 4 artiklan 1–3 ja 7 kohta) (ks. 25–29, 35–38, 45–51, 60 ja 61 kohta)

2.                     Laiminlyöntikanne – Toimielimelle ei ole osoitettu vaatimusta ryhtyä toimenpiteisiin – Tutkimatta jättäminen (SEUT 265 artiklan toinen kohta) (ks. 67–70 kohta)

Aihe

SEUT 263 artiklaan perustuva vaatimus sen komission 3.9.2015 antaman päätöksen kumoamiseksi, jolla kantajalta evätään mahdollisuus tutustua SEUT 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan soveltamismenettelystä 4.12.2013 annetun komission päätöksen (asia AT.39914 – Euro Interest Rate Derivatives (EIRD) – Sovintomenettely) sellaiseen versioon, josta on poistettu luottamukselliset osat, ja kyseistä menettelyä koskevien hallintomenettelyn asiakirjojen sisällysluetteloon, ja toisaalta SEUT 265 artiklaan perustuva vaatimus sen toteamiseksi, että komissio on lainvastaisesti pidättynyt laatimasta päätöksestä C(2013) 8512 final ja kyseistä menettelyä koskevasta sisällysluettelosta versiota, josta on poistettu luottamukselliset osat

Ratkaisu

1)

Laiminlyönnin toteamista koskeva vaatimus jätetään tutkimatta.

2)

Oikeudenkäyntiväite hylätään muilta osin.

3)

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.