Language of document : ECLI:EU:T:2016:643

Uznesenie Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 26. októbra 2016 –
Edeka‑Handelsgesellschaft Hessenring/Komisia

(vec T‑611/15)

„Žaloba o neplatnosť a žaloba na nečinnosť – Prístup k dokumentom – Nariadenie (ES) č. 1049/2001 – Dokumenty týkajúce konania podľa článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP – Zamietnutie prístupu – Nový návrh – Návrh na zrušenie – Neexistencia potvrdzujúceho aktu – Prípustnosť – Návrh na určenie nečinnosti – Neprípustnosť“

1.                     Žaloba o neplatnosť – Akty, ktoré možno napadnúť žalobou – Pojem – Akty so záväznými právnymi účinkami – Potvrdzujúce rozhodnutie o zamietnutí prístupu k dokumentom v nadväznosti na žiadosť podanú v mene tretej osoby, ktorej už bol zamietnutý prístup k dokumentom uvedeným v danom rozhodnutí – Nedostatok dôkazov umožňujúcich považovať žalobcu za osobu, ktorej bolo určené rozhodnutie vydané v prvom konaní – Neexistencia potvrdzujúcej povahy napadnutého aktu – Prípustnosť (článok 263 ZFEÚ; nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1049/2001, článok 4 ods. 1 až 3 a článok 7) (pozri body 25 – 29, 35 – 38, 45 – 51, 60, 61)

2.                     Žaloba na nečinnosť – Vyzvanie inštitúcie – Neexistencia – Neprípustnosť (článok 265 druhý odsek ZFEÚ) (pozri body 67 – 70)

Predmet

Návrh založený na článku 263 ZFEÚ na zrušenie rozhodnutia Komisie z 3. septembra 2015 týkajúceho sa odmietnutia poskytnúť prístup žalobkyni k nedôvernému zneniu rozhodnutia Komisie zo 4. decembra 2013 o uplatnení článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP [vec AT.39914 – Euro Interest Rate Derivatives (EIRD) – Konanie o urovnaní] a k zoznamu dokumentov v spise tohto konania, ako aj návrh založený na článku 265 ZFEÚ na uloženie povinnosti Komisii konštatovať, že nezákonne opomenula vyhotoviť znenie rozhodnutia K(2013) 8512 final, ktoré nemá dôverný charakter, a zoznam dokumentov týkajúci sa tohto konania

Výrok

1.

Návrh na určenie nečinnosti sa zamieta ako neprípustný.

2.

V zostávajúcej časti sa námietka neprípustnosti zamieta.

3.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.