Language of document :

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 5.2.2018 – Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring v. komissio

(asia T-611/15)1

(Oikeus tutustua asiakirjoihin – Asetus (EY) N:o 1049/2001 – SEUT 101 artiklan soveltamismenettelyä koskevan komission asiakirja-aineiston sisällysluettelo – Tutustumisoikeuden epääminen – Perusteluvelvollisuus – Velvollisuus ilmoittaa oikeussuojakeinoista – Tutkintatoimien tarkoitusten suojaa koskeva poikkeus – Yleinen luottamuksellisuusolettama)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring mbH (Melsungen, Saksa) (edustajat: asianajajat E. Wagner ja H. Hoffmeyer)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet aluksi F. Clotuche-Duvieusart, L. Wildpanner ja A. Buchet, sitten F. Clotuche-Duvieusart, A. Buchet ja F. Erlbacher, ja lopuksi F. Clotuche-Duvieusart ja M. Buchet)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä SEUT 263 artiklaan perustuva vaatimus sen komission 3.9.2015 antaman päätöksen kumoamiseksi, jolla kantajalta evätään oikeus tutustua SEUT 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan soveltamismenettelystä 4.12.2013 annetun komission päätöksen [asia AT.39914 – Euro Interest Rate Derivatives – (EIRD)– Sovintomenettely] ei-luottamukselliseen versioon, ja sen hallinnollisen asiakirja-aineiston sisällysluetteloon, ja toisaalta SEUT 265 artiklaan perustuva vaatimus sen toteamiseksi, että komissio on lainvastaisesti laiminlyönyt laatia päätöksestä C(2013) 8512 final ja kyseistä menettelyä koskevasta sisällysluettelosta ei-luottamuksellisen version

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring mbH velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 27, 25.1.2016.