Language of document :

Tribunalens dom av den 5 februari 2018 – Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring mot kommissionen

(Mål T-611/15)(1 )

(Tillgång till handlingar – Förordning (EG) nr 1049/2001 – Innehållsförteckning över kommissionens handlingar i ett förfarande enligt artikel 101 FEUF – Avslag på ansökan om tillgång – Motiveringsskyldighet – Skyldighet att upplysa om rättsmedel – Undantag avseende skydd för syftet med utredningar – Allmän presumtion för sekretess)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring mbH (Melsungen, Tyskland) (ombud: advokaterna E. Wagner och H. Hoffmeyer)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis F. Clotuche-Duvieusart, L. Wildpanner och A. Buchet, därefter F. Clotuche-Duvieusart, A. Buchet och F. Erlbacher och slutligen F. Clotuche-Duvieusart och A. Buchet)

Saken

Dels en talan enligt artikel 263 FEUF om ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 3 september 2015, varigenom sökanden nekades tillgång till en icke-konfidentiell version av kommissionens beslut av den 4 december 2013 om ett förfarande enligt artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet (ärende AT/39914 – Euro Interest Rate Derivatives (EIRD) – Förlikningsförfarande) och till innehållsförteckningen i den administrativa akten i detta förfarande, dels en talan enligt artikel 265 FEUF om fastställande av att kommissionen rättsstridigt underlåtit att upprätta en icke-konfidentiell version av beslut C(2013) 8512 final och av innehållsförteckningen avseende detta förfarande.

Domslut

Talan ogillas.

Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring mbH ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

(1 ) EUT C 27, 25.1.2016.