Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curtea de Apel Bucureşti (Roemenië) op 14 februari 2012 - Asociaţia ACCEPT / Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

(Zaak C-81/12)

Procestaal: Roemeens

Verwijzende rechter

Curtea de Apel Bucureşti

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Asociaţia ACCEPT

Verwerende partij: Consiliul Naţional Pentru Combaterea Discriminării

Prejudiciële vragen

Is artikel 2, lid 2, sub a, van richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep van toepassing is een geval waarin een aandeelhouder van een voetbalclub, die zich voordoet en in de massamedia en in de samenleving wordt gezien als de voornaamste leider ("baas") van die voetbalclub, in de massamedia de volgende uitlatingen doet:

"Zelfs al zou ik [voetbalclub] Steaua anders moeten opheffen, zou ik geen homoseksueel in het team opnemen. Geruchten zijn geruchten, maar om nu zoiets te schrijven indien het niet waar is en het bovendien op de voorpagina te zetten ... Misschien is het niet waar dat hij (wij preciseren: de Bulgaarse voetballer X) homoseksueel is. En als hij het daarentegen wel is? Ik sprak met een van mijn ooms, die in God noch de duivel geloofde, ik zei hem: ‚Laten we aannemen dat God niet bestaat. En als hij wel bestaat? Wat heb je te verliezen met communie? Zou het niet goed zijn om naar het paradijs te gaan?' Hij gaf mij gelijk. Eén maand voor zijn overlijden is hij ter communie gegaan. Moge God hem vergeven. Er is geen plaats voor een gay in mijn familie en Steaua is mijn familie. In plaats van met een gay is het beter om met een junior te spelen, voor mij is dat geen discriminatie. Niemand kan mij verplichten om met iemand te werken. Zoals zij rechten hebben, heb ik ook het recht om te werken met wie ik wil".

"Zelfs al zou ik Steaua anders moeten opheffen, zou ik geen homoseksueel in het team opnemen. Misschien is het niet waar dat hij homoseksueel is, maar als hij het daarentegen wel is? Er is geen plaats van een gay in mijn familie en Steaua is mijn familie. In plaats van een gay op het veld te hebben, is het beter om met een junior te spelen. Voor mij is dat geen discriminatie. Niemand kan mij verplichten om met iemand te werken. Zoals zij rechten hebben, heb ik ook het recht om te werken met wie ik wil. Ook al zou God mij in een droom zeggen dat X voor 100 % geen homoseksueel is, zou ik hem niet nemen! In de kranten is te vaak geschreven dat hij homoseksueel is. Zelfs indien ŢSKA mij hem gratis zou geven, zou ik hem niet nemen! Hij zou de grootste ruziezoeker en de grootste dronkelap mogen zijn ... maar als hij homoseksueel is, wil ik over hem niet meer over horen spreken!"

In hoeverre kunnen bovenstaande uitlatingen, wat de verwerende S.C. Fotbal Club Steaua Bucureşti S.A. betreft, worden aangemerkt als "feiten [...] die directe of indirecte discriminatie kunnen doen vermoeden" in de zin van artikel 10, lid 1, van richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep?

In hoeverre is er sprake van "probatio diabolica" indien in het geding de bewijslast wordt omgekeerd overeenkomstig artikel 10, lid 1, van richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep en van de verwerende S.C. Fotbal Club Steaua Bucureşti S.A. wordt verlangd dat zij bewijst dat het beginsel van gelijke behandeling niet werd geschonden, en in het bijzonder dat de seksuele geaardheid geen rol speelt bij de aanstelling?

Is het feit dat in gevallen van discriminatie de bij overtredingen toepasselijke sanctie van een geldboete overeenkomstig artikel 13, lid 1, van regeringsbesluit nr. 2/2001 betreffende de rechtsregeling inzake overtredingen niet kan worden opgelegd na het verstrijken van de verjaringstermijn van zes maanden vanaf de datum waarop het feit zich heeft voorgedaan, in strijd met artikel 17 van richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep, nu sancties in gevallen van discriminatie doeltreffend, evenredig en afschrikkend moeten zijn?

____________

1 - PB L 303, blz. 16.