Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 25.4.2013 (Curtea de Apel Bucureştin (Romania) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) - Asociaţia ACCEPT v. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

(Asia C-81/12)

(Sosiaalipolitiikka - Yhdenvertainen kohtelu työssä ja ammatissa - Direktiivi 2000/78/EY - 2 artiklan 2 kohdan a alakohta, 10 artiklan 1 kohta ja 17 artikla - Sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän kielto - Käsite 'tosiseikat, joiden perusteella voidaan olettaa tapahtuneen syrjintää' - Todistustaakan jakautuminen - Tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat seuraamukset - Henkilö, joka esiintyy ja jota yleisö pitää ammattijalkapalloseuran johtajana - Julkiset lausunnot, joiden mukaan homoseksuaalina pidetyn pelaajan ottaminen palvelukseen on mahdotonta)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Curtea de Apel Bucureşti

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Asociaţia ACCEPT

Vastaaja: Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö - Curtea de Apel Bucureşti - Yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY (EYVL L 303, s. 16) 2 artiklan a kohdan, 10 artiklan 1 kohdan ja 17 kohdan tulkinta - Seksuaaliseen suuntautumiseen sidoksissa olevat jalkapalloseuran henkilöstön syrjivät valintaperusteet - Direktiivin sovellettavuus, kun syrjivät lausunnot on annettu lehdistössä eikä tosiasiallista työhönottomenettelyä ole käyty - Seikat, joiden nojalla voidaan olettaa, että välitön tai välillinen syrjintä on olemassa - Todistustaakka - Seuraamusjärjestelmä, jota sovelletaan, jollei säännöksiä noudateta - Kansallisen lainsäädännön, jonka mukaan rikkomuksesta säädettyä seuraamusta ei voida soveltaa kuuden kuukauden pituisen vanhentumisajan jälkeen - Velvollisuus määrätä tehokas, oikeasuhteinen ja varoittava seuraamus

Tuomiolauselma

Yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY 2 artiklan 2 kohtaa ja 10 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että pääasiassa kyseessä olevan kaltaisia tosiseikkoja voidaan pitää tosiseikkoina, "joiden perusteella voidaan olettaa tapahtuneen syrjintää", kun kyse on ammattijalkapalloseurasta ja kun kyseiset lausunnot on esittänyt henkilö, joka esiintyy ja jota tiedotusvälineet ja yleisö pitävät kyseisen seuran pääasiallisena johtajana, vaikka hänellä ei välttämättä olisikaan oikeutta toteuttaa sen puolesta sitovia toimia tai edustaa sitä työhönoton alalla.

Direktiivin 2000/78 10 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että jos pääasian taustalla olevan kaltaisia tosiseikkoja pidettäisiin tosiseikkoina, joiden nojalla voidaan olettaa, että ammattijalkapalloseura on pelaajia töihin ottaessaan harjoittanut sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää, direktiivin 2000/78 10 artiklan 1 kohdassa säädetyn todistustaakan jakautumisen perusteella ei voida vaatia sellaista näyttöä, jonka esittäminen on mahdotonta loukkaamatta oikeutta yksityiselämän suojaan.

Direktiivin 2000/78 17 artiklaa on tulkittava siten, että se on esteenä sellaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jonka perusteella tilanteessa, jossa kyseisessä direktiivissä tarkoitettu sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä on todettu, on mahdollista määrätä vain pääasiassa kyseessä olevan kaltainen varoitus, kun tämä määrääminen tapahtuu kuuden kuukauden pituisen määräajan kuluttua tosiseikkojen tapahtuma-ajankohdasta, jollei kyseisessä lainsäädännössä tällaisesta syrjinnästä säädettyä seuraamusta määrätä sellaisissa aineellisissa ja menettelyyn liittyvissä olosuhteissa, joilla taataan mainitun seuraamuksen tehokkuus, oikeasuhteisuus ja varoittavuus. Kansallisen tuomioistuimen on arvioitava, koskeeko tämä pääasiassa kyseessä olevaa lainsäädäntöä, ja sen on tarvittaessa tulkittava kansallista oikeutta sen kaikilta mahdollisilta osilta kyseisen direktiivin tekstin ja tavoitteen valossa, jotta se saavuttaisi sillä tavoitellun lopputuloksen.

____________

1 - EUVL C 126, 28.4.2012.