Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 25. apríla 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel București - Rumunsko) - Asociaţia ACCEPT/Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

(vec C-81/12)

(Sociálna politika - Rovnosť zaobchádzania v zamestnaní a povolaní - Smernica 2000/78/ES - Článok 2 ods. 2 písm. a), článok 10 ods. 1 a článok 17 - Zákaz diskriminácie na základe sexuálnej orientácie - Pojem "skutočnosti, z ktorých možno vyvodzovať, že došlo k diskriminácii" - Prispôsobenie dôkazného bremena - Účinné, primerané a odstrašujúce sankcie - Osoba vystupujúca a vnímaná verejnosťou ako vedúci predstaviteľ profesionálneho futbalového klubu - Verejné vyhlásenia vylučujúce prijatie futbalistu prezentovaného ako homosexuál do zamestnania)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Curtea de Apel București

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Asociaţia ACCEPT

Žalovaná: Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Curtea de Apel Bucureşti - Výklad článku 2 ods. 2 písm. a), článku 10 ods. 1 a článku 17 smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Ú. v. ES L 303, s. 16; Mim. vyd. 05/006, s. 7) - Diskriminačné kritériá pre výber zamestnancov futbalového klubu súvisiace so sexuálnou orientáciou - Uplatniteľnosť smernice na prípad diskriminačných vyhlásení v tlači pri neexistencii skutočného náborového konania - Skutočnosti nasvedčujúce tomu, že došlo k priamej alebo nepriamej diskriminácii - Dôkazné bremeno - Režim sankcií uplatniteľný na prípad nedodržania ustanovení - Prípustnosť vnútroštátnej právnej úpravy, ktorá bráni uplatneniu priestupkovej sankcie po uplynutí šesťmesačnej premlčacej doby - Povinnosť uložiť účinnú, primeranú a odstrašujúcu sankciu

Výrok rozsudku

Článok 2 ods. 2 a článok 10 ods. 1 smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, sa majú vykladať v tom zmysle, že také skutkové okolnosti, o aké ide v konaní vo veci samej, môžu byť, pokiaľ ide o profesionálny futbalový klub, posúdené ako "skutočnosti, z ktorých možno vyvodiť, že došlo k diskriminácii", hoci predmetné vyhlásenia pochádzajú od osoby vystupujúcej a vnímanej v médiách i v spoločnosti ako vedúci predstaviteľ tohto klubu bez toho, aby nevyhnutne mala právnu spôsobilosť zaväzovať alebo zastupovať túto spoločnosť v oblasti zamestnávania.

Článok 10 ods. 1 smernice 2000/78 sa má vykladať v tom zmysle, že za predpokladu, že by také skutočnosti ako vo veci samej boli posúdené ako "skutočnosti, z ktorých možno vyvodiť, že došlo k diskriminácii" na základe sexuálnej orientácie v rámci zamestnávania hráčov profesionálnym futbalovým klubom, dôkazné bremeno, tak ako je rozdelené v článku 10 ods. 1 smernice 2000/78, nevedie k vyžiadaniu dôkazu, ktorý nemožno predložiť bez toho, aby tým bolo porušené právo na ochranu súkromia.

Článok 17 smernice 2000/78 sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, podľa ktorej v prípade konštatovania diskriminácie na základe sexuálnej orientácie možno uložiť iba pokarhanie, tak ako v prejednávanom prípade, ak k takému konštatovaniu dôjde po uplynutí šesťmesačnej premlčacej doby odo dňa, keď došlo k protiprávnemu konaniu, pokiaľ na základe tej istej právnej úpravy nie je taká diskriminácia sankcionovaná za vecných aj procesných podmienok, ktoré sankcii priznávajú účinnú, primeranú a odstrašujúcu povahu. Vnútroštátnemu súdu prináleží posúdiť, či vnútroštátna právna úprava, o ktorú ide v konaní vo veci samej, predstavuje taký prípad, a prípadne poskytnúť v rámci možností výklad vnútroštátneho práva na základe znenia a cieľa uvedenej smernice, aby dospel k riešeniu, ktoré táto smernica sleduje.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 126, 28.4.2012.