Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 27 februari 2013 – Kimman / Commissie

(Zaak F-16/12)1

Procestaal: Frans

De president van de Eerste kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

____________

1    PB C 138 van 12/05/12, blz. 33.