Language of document :

8. veebruaril 2012 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-17/12)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue mõista komisjonilt välja hüvitis kahju eest, mida hageja väidetavalt kandis tema haiguse raskuse tunnistamise menetluse ülemäära pika kestuse tõttu.

Hageja nõuded

tühistada sõltumata selle vormist komisjoni otsus lükata tagasi 23. novembri 2010. aasta taotlus, mille hageja esitas komisjoni ametisse nimetavale asutusele;

tühistada komisjoni 24. jaanuari 2011. aasta teatis, mille ülal paremal on märge „Ref Ares(2011)74616-24/0112011”;

tühistada vajalikul määral sõltumata selle vormist otsus lükata tagasi hageja poolt 24. jaanuari 2011. aasta teatise peale esitatud kaebus;

tühistada vajalikul määral 23. septembri 2011. aasta teatis, mille ülal paremal on märge „Ref Ares(2011)1010393 – 23/09/2011”;

kinnitada niivõrd, kui vajalik, et menetlus, mis järgnes tema taotlusele tunnistada tema õigust kantud ravikulude hüvitamisele 100% ulatuses vastavalt personalieeskirjade artiklile 72, kestis üle 5 aasta;

kinnitada niivõrd, kui vajalik, et kõnealuse menetluse kestus oli pikem, kui mõistlik kestus;

kohustada sellest tulenevalt komisjoni hüvitama kahju, mida hageja on kõnealuse menetluse ebamõistliku kestuse tõttu ebaõiglaselt juba kandnud, ja seda summas 10 000 eurot või suuremas või väiksemas summas, mida Avaliku Teenistuse Kohus peab õigeks ja õiglaseks;

kohustada komisjoni maksma hagejale alates päevast, mis järgnes sellele, kui komisjon sai kätte 23. novembri 2010. aasta taotluse, kuni 10 000 euro lõpliku maksmiseni sellelt intressi 10%-lise iga-aastase kapitaliseerimisega;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.