Language of document :

Postanowienie Sądu do Spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 20 kwietnia 2012 r. – Collado przeciwko Komisji

(Sprawa F-15/12)

Język postępowania: francuski

Prezes trzeciej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________