Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 10 lutego 2012 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-16/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: P. Nelissen Grade i G. Leblanc, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji jednostronnie zmieniającej przydział służbowy skarżącego

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 1 lutego 2012 r. o przydzieleniu skarżącego do działu D5 zamiast do działu A4;

zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego kwoty 3000 EUR tytułem zadośćuczynienia;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.