Language of document : ECLI:EU:F:2012:52

USNESENÍ PŘEDSEDY SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

19. dubna 2012

Věc F‑16/12 R

Eugène Émile Marie Kimman

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Úředníci – Přeřazení – Řízení o předběžném opatření – Návrh na odklad vykonatelnosti – Naléhavost – Neexistence“

Předmět: Návrh podaný na základě článků 278 SFEU a 157 AE, jakož i článku 279 SFEU, který se použije na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterým se E. E. M. Kimman domáhá odkladu vykonatelnosti rozhodnutí, kterým generální ředitel Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) změnil s účinností od 1. února 2012 její zařazení.

Rozhodnutí: Návrh na vydání předběžného opatření se zamítá. O nákladech řízení bude rozhodnuto později.

Shrnutí

1.      Řízení o předběžných opatřeních – Odklad vykonatelnosti – Předběžná opatření – Podmínky přiznání – „Fumus boni juris“ – Naléhavost – Kumulativní charakter – Zvážení všech dotčených zájmů – Pořadí přezkumu a způsob ověřování – Posuzovací pravomoc soudce příslušného pro rozhodování o předběžných opatřeních

(Články 278 SFEU a 279 SFEU; jednací řád Soudu pro veřejnou službu, čl. 102 odst. 2)

2.      Řízení o předběžných opatřeních – Odklad vykonatelnosti – Předběžná opatření – Podmínky přiznání – Vážná a nenapravitelná újma – Důkazní břemeno

(Články 278 SFEU a 279 SFEU; jednací řád Soudu pro veřejnou službu, čl. 102 odst. 2)

3.      Úředníci – Přeložení – Přeřazení – Rozlišovací kritérium

(Služební řád, články 4 a 29)

4.      Řízení o předběžných opatřeních – Odklad vykonatelnosti – Odklad vykonatelnosti rozhodnutí o přeřazení – Podmínky přiznání – Vážná a nenapravitelná újma – Pojem

(Článek 278 SFEU)

1.      Podle čl. 102 odst. 2 jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu musí návrhy na předběžná opatření označit mimo jiné okolnosti, které dokládají naléhavost, a rovněž skutkové i právní důvody, které prima facie odůvodňují nařízení navrhovaných předběžných opatření.

Podmínky týkající se naléhavosti a zdání oprávněnosti návrhu (fumus boni juris) jsou kumulativní, takže návrh na předběžné opatření musí být zamítnut, není-li některá z těchto podmínek splněna. Soudci příslušnému pro rozhodování o předběžných opatřeních rovněž přísluší, aby zvážil dotčené zájmy.

V rámci tohoto souhrnného přezkumu má soudce příslušný pro rozhodování o předběžných opatřeních širokou posuzovací pravomoc a může s ohledem na specifika věci určit způsob, jakým mají být tyto jednotlivé podmínky ověřeny, jakož i pořadí tohoto přezkumu, jelikož žádné právní pravidlo mu neukládá předem stanovené schéma analýzy za účelem posouzení nutnosti prozatímního rozhodnutí.

(viz body 14 až 16)

Odkazy:

Soud pro veřejnou službu: 3. července 2008, Plasa v. Komise, F‑52/08 R, body 21 a 22, a citovaná judikatura; 15. února 2011, de Pretis Cagnodo a Trampuz de Pretis Cagnodo v. Komise, F‑104/10 R, bod 16

2.      Cílem řízení o předběžných opatřeních není zajistit náhradu škody, ale zaručit plnou účinnost rozsudku ve věci samé. Pro dosažení tohoto cíle je třeba, aby navrhovaná opatření byla naléhavá v tom smyslu, že k tomu, aby bylo zabráněno závažné a nenapravitelné újmě na zájmech žalobce, je nezbytné, aby o nich bylo rozhodnuto a jejich účinky nastaly ještě před rozhodnutím ve věci samé. Je dále na účastníku řízení, který požaduje předběžná opatření, aby prokázal, že nemůže čekat na výsledek řízení ve věci samé, protože by utrpěl újmu této povahy.

(viz bod 18)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 19. prosince 2002, Esch-Leonhardt a další v. ECB, T‑320/02 R, bod 27

3.      Z obecné systematiky služebního řádu vyplývá, že o přeložení ve vlastním smyslu slova se jedná pouze v případě převedení úředníka na volné pracovní místo. V tomto případě podléhá přeložení formalitám stanoveným v článcích 4 a 29 služebního řádu. Tyto formality se naproti tomu nepoužijí v případě přeřazení úředníka z důvodu skutečnosti, že takové převedení nevede k volnému pracovnímu místu.

(viz bod 20)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 7. února 2007, Clotuche v. Komise, T‑339/03, bod 31

4.      S ohledem na širokou posuzovací pravomoc, kterou orgány disponují v rámci organizace svých útvarů v závislosti na úkolech, které jsou jim svěřeny a současně při přidělení svých zaměstnanců, nepředstavuje rozhodnutí o přeřazení, i když dotčeným úředníkům přináší nevýhody, mimořádnou a nepředvídatelnou událost v jejich služebním postupu. Za těchto podmínek může být odklad vykonatelnosti odůvodněn pouze naléhavými a výjimečnými okolnostmi, které mohou dotčenému úředníkovi způsobit vážnou a nenapravitelnou újmu.

(viz bod 23)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 12. července 1996, Presle v. Cedefop, T‑93/96 R, bod 45 a citovaná judikatura