Language of document : ECLI:EU:F:2015:112

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU EURÓPSKEJ ÚNIE
(prvá komora)

z 30. septembra 2015

Vec F‑14/12 RENV

Peter Schönberger

proti

Dvoru audítorov Európskej únie

„Verejná služba – Úradníci – Vrátenie veci Súdu pre verejnú službu po zrušení – Povýšenie – Povyšovanie v roku 2011 – Zamietnutie povýšenia – Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne nedôvodná

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu o ESAE na základe jej článku 106a, ktorou P. Schönberger navrhuje zrušiť rozhodnutie Dvora audítorov Európskej únie nepovýšiť ho do platovej triedy AD 13 v rámci povyšovania v roku 2011

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta ako čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne nedôvodná. P. Schönberger znáša svoje vlastné trovy konania vo veciach F‑14/12 a F‑14/12 RENV a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil Dvor audítorov Európskej únie. Dvor audítorov Európskej únie znáša svoje vlastné trovy konania vo veci T‑26/14 P a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil P. Schönberger.

Abstrakt

1.      Žaloba úradníkov – Žaloba proti rozhodnutiu o zamietnutí povýšenia – Žalobný dôvod založený na nezrovnalosti v postupe povyšovania – Dôkazné bremeno

(Služobný poriadok úradníkov, článok 6 ods. 2 a článok 91 príloha I oddiel B)

2.      Úradníci – Rovnosť zaobchádzania – Pojem – Obmedzenia

1.      V konaní o žalobe o neplatnosť smerujúcej proti rozhodnutiu inštitúcie o nepovýšení úradníka prináleží tomuto úradníkovi preukázať, že v prípade zrušenia, o ktoré sa snaží, by mohol byť vzhľadom na jeho osobnú situáciu povýšený.

Každé povyšovanie je nevyhnutne nezávislé od predchádzajúcich či nasledujúcich povyšovaní, pretože úradníci, ktorých zásluhy treba zvážiť, a kritéria stanovené na vykonanie tohto porovnania sú v každom povyšovaní odlišné.

(pozri body 46, 54 a 55)

2.      Zásada rovnosti zaobchádzania zakazuje, aby sa s porovnateľnými situáciami zaobchádzalo rozdielne a aby sa s rozdielnymi situáciami zaobchádzalo rovnako, pokiaľ takéto zaobchádzanie, podľa okolností rôzne alebo rovnaké, nie je objektívne odôvodnené. Prípadných rozdielov v opatreniach prijatými inštitúciami v prospech ich úradníkov sa nemôžu dovolávať úradníci inej inštitúcie na podporu žalobného dôvodu založeného na porušení zásady rovnosti zaobchádzania.

(pozri body 60 a 62)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: rozsudok zo 14. februára 2007, Simões Dos Santos/ÚHVT, T‑435/04, EU:T:2007:50, bod 162 a tam citovaná judikatúra

Súd pre verejnú službu: rozsudok z 29. apríla 2009, Balieu‑Steinmetz a Noworyta/Parlament, F‑115/07, EU:F:2009:41, bod 26 a tam citovaná judikatúra