Language of document : ECLI:EU:F:2016:96

Preliminär utgåva

BESLUT AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(första avdelningen)

den 3 maj 2016

Mål F‑18/12

Sophie Aprili

och

Karin Kilian

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Pensioner – Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna – Pensionsrättigheter som förvärvats i ett nationellt pensionssystem före anställningen i unionen – Överföring till unionens pensionssystem – Förslag om omräkning från tillsättningsmyndigheten eller anställningsmyndigheten som godtagits av den berörda personen – Återkallande av förslaget – Nytt förslag till omräkning enligt de nya genomförandebestämmelserna – Rättegångshinder – Begreppet rättsakt som går någon emot – Artikel 83 i rättegångsreglerna”

Saken:      Talan enligt artikel 270 FEUF, som är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, genom vilken Sophie Aprili och Karin Kilian huvudsakligen har yrkat att personaldomstolen ska ogiltigförklara respektive beslut av Europeiska kommissionens myndighet som har befogenhet att sluta anställningsavtal (nedan kallad anställningsmyndigheten) och kommissionens tillsättningsmyndighet (nedan kallad tillsättningsmyndigheten) den 20 juni 2011 och den 20 maj 2011, genom vilka dessa myndigheter slutgiltigt har fastställt, med anledning av Europeiska unionens pensionssystem, de pensionsrättigheter som sökandena förvärvat innan de tillträdde sina tjänster i unionen.

Avgörande:      Talan avvisas. Sophie Aprili och Karin Kilian ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Talan väckt av tjänstemän – Rättsakt som går någon emot – Begrepp – Förslag om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår för överföring till unionens pensionssystem av pensionsrättigheter som förvärvats innan tjänstetillträdet inom unionen – Omfattas inte – Beslut om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår vilket fattats efter det att det skett en överföring av det kapital som motsvarar förvärvade pensionsrättigheter – Omfattas

(Art. 270 FEUF, tjänsteföreskrifterna artikel 91.1 och bilaga VIII, artikel 11.2)

2.      Talan väckt av tjänstemän – Talan mot beslutet att avslå klagomålet – Upptagande till sakprövning – Skyldighet att pröva yrkandena avseende beslutet att avslå klagomålet – Yrkanden som saknar självständigt innehåll eller beslut som enbart utgör en bekräftelse – Föreligger inte

(Tjänsteföreskrifterna artiklarna 90 och 91)

1.      I ett förfarande om överföring av pensionsrättigheter som föreskrivs i artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna, är det beslutet som antas av tillsättningsmyndigheten eller anställningsmyndigheten, när överföringen av kapitalvärdet för de pensionsrättigheter som den berörde förvärvat innan han tillträdde sin tjänst inom unionen väl har genomförts, som kan utgöra en rättsakt som går den berörde emot och som kan vara föremål för en talan om ogiltigförklaring enligt artikel 270 FEUF och artikel 91.1 i tjänsteföreskrifterna. Däremot utgör ett förslag om tillgodoräknande av pensionsrättigheter, oavsett om den berörda personen har godtagit det, inte en rättsakt som går någon emot och mot vilken talan kan väckas med stöd av artikel 270 FEUF och artikel 91.2 i tjänsteföreskrifterna.

Tillgodoräknande av tjänstetid kan nämligen bara godkännas när tjänstemannen lämnar samtycke till att fortsätta överförandeförfarandet till unionens pensionsordning av det kapital som motsvarar de pensionsrättigheter som han eller hon har förvärvat hos en extern pensionskassa. Detta samtycke lämnas med utgångspunkt i det förslag om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår som tillsättningsmyndigheten avger utifrån varje enskilt fall. Förslaget bygger på en provisorisk uppskattning av det kapital som angetts av den nationella pensionskassan.

Den berörda institutionen förpliktar sig vid tidpunkten för förslaget om tillgodoräknande av pensionsrättigheter enbart att tillämpa artikel 11.2 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna och de allmänna genomförandebestämmelserna på ett korrekt sätt. Denna skyldighet följer direkt av nämnda bestämmelser i tjänsteföreskrifterna även om det inte föreligger en uttrycklig skyldighet för institutionen.

Således följer det av en sådan skyldighet, i ett förslag om tillgodoräknande, varken en ny skyldighet för den berörda institutionen eller, som en följd av detta, en ändring av vederbörandes rättsliga situation, bland annat eftersom den institution som har lämnar förslaget inte – även när den berörda personen har samtyckt till överföringen – har en motsvarande skyldighet, när det kapital som har meddelats av den nationella pensionskassan har överförts, att automatiskt gottskriva det antal pensionsgrundande tjänsteår som anförts i det ursprungliga förslag i vilket tjänstemannen bekräftade sin önskan att överföra nämnda kapital till unionens pensionsordning.

(se punkterna 36-40)

Hänvisning till

Europeiska unionens tribunal: dom av den 13 oktober 2015, Kommissionen/Verile och Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, punkterna 50, 52, 53 och 74; dom Kommissionen/Cocchi och Falcione, T‑103/13 P, EU:T:2015:777, punkt 66, och dom Teughels/kommissionen, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, punkterna 37, 46, 48, 49, 58 och 70

2.      I enlighet med principen om processekonomi kan domstolen emellertid fastställa att det saknas anledning att särskilt besluta om de yrkanden som avser beslutet att avslå klagomålet när den konstaterar att nämnda yrkanden saknar självständigt innehåll och i själva verket flyter ihop med yrkandena avseende det beslut mot vilket klagomålet riktas. Så kan bland annat vara tillfället när det kan fastslås att beslutet att avslå klagomålet enbart bekräftar den rättsakt som klagomålet avser och när denna rättsakt dessutom inte utgör en rättsakt som går någon emot i den mening som avses i artikel 90 i tjänsteföreskrifterna.

(se punkt 43)

Hänvisning till

Europeiska unionens tribunal: dom av den 21 september 2011, Adjemian m.fl./kommissionen, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, punkt 33

Personaldomstolen: dom av den 19 november 2014, EH/kommissionen, F‑42/14, EU:F:2014:250, punkt 85