Language of document :

Žaloba podaná 24. mája 2019 – Poľská republika/Európsky parlament, Rada Európskej únie

(vec C-401/19)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Poľská republika (v zastúpení: B. Majczyna, splnomocnený zástupca, W. Gonatarski, advokát)

Žalovaní: Európsky parlament, Rada Európskej únie

Návrhy žalobkyne

zrušiť článok 17 ods. 4 písm. b) a článok 17 ods. 4 písm. c) in fine [to znamená v časti obsahujúcej formuláciu „a vynaložili najlepšiu snahu na to, aby predišli ich budúcemu nahrávaniu v súlade s písmenom b)“] smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/790 zo 17. apríla 2019 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu a o zmene smerníc 96/9/ES a 2001/29/ES1 ,

zaviazať Európsky parlament a Radu Európskej únie na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Poľská republika požaduje zrušenie článku 17 ods. 4 písm. b) a článku 17 ods. 4 písm. c) in fine [to znamená v časti obsahujúcej formuláciu „a vynaložili najlepšiu snahu na to, aby predišli ich budúcemu nahrávaniu v súlade s písmenom b)“] smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/790 zo 17. apríla 2019 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu a o zmene smerníc 96/9/ES a 2001/29/ES (Ú. v. EÚ L 130, 2019, s. 92) a uloženie povinnosti Európskemu parlamentu a Rade nahradiť trovy konania.

Subsidiárne pre prípad, že by Súdny dvor uznal, že napadnuté ustanovenia nemožno oddeliť od ostatných ustanovení uvedených v článku 17 smernice (EÚ) 2019/790 bez zmeny obsahu právnej úpravy uvedenej v tomto článku, požaduje Poľská republika zrušenie celého článku 17 smernice (EÚ) 2019/790.

Proti napadnutým ustanoveniam smernice Poľská republika uvádza výhradu porušenia práva slobody prejavu a práva na informácie zaručených článkom 11 Charty základných práv Európskej únie.

Poľská republika predovšetkým tvrdí, že uloženie povinnosti poskytovateľom online služieb zdieľania obsahu, aby v súlade s vysokými normami odbornej starostlivosti v sektore vynaložili najlepšiu snahu na zabezpečenie nedostupnosti konkrétnych diel a iných predmetov ochrany, pre ktoré nositelia práv poskytli poskytovateľom služieb relevantné a nevyhnutné informácie [článok 17 ods. 4 písm. b) smernice 2019/790], ako aj uloženie povinnosti poskytovateľom online služieb zdieľania obsahu vynaložiť najlepšiu snahu znemožniť budúce nahrávanie diel alebo iných predmetov ochrany po tom, ako dostali dostatočne podložené oznámenie od nositeľov práv [článok 17 ods. 4 písm. c) in fine smernice 2019/790] vyvoláva – s cieľom zbaviť sa zodpovednosti – potrebu zavedenia predbežného automatického overovania (filtrovania) zo strany poskytovateľov obsahu sprístupňovaného používateľmi a teda potrebu zavedenia mechanizmov preventívnej kontroly. Takýto mechanizmus zasahuje do slobody prejavu a práva na informácie a nespĺňa požiadavku proporcionality a nevyhnutnosti obmedzenia tohto práva.

____________

1 Ú. v. EÚ L 130, 2019, s. 92.