Language of document :

Talan väckt den 24 maj 2019 – Republiken Polen mot Europaparlamentet, Europeiska unionens råd

(Mål C-401/19)

Rättegångsspråk: polska

Parter

Sökande: Republiken Polen (ombud: B. Majczyna, pełnomocnik, W. Gonatarski, adwokat )

Svarande: Europaparlamentet, Europeiska unionens råd

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

ogiltigförklara artikel 17.4 b och 17.4 c in fine (i den mån de innehåller formuleringen ”och har gjort vad de har kunnat för att motverka framtida uppladdningar i enlighet med led b” i Europaparlamentets och rådets direktiv 2019/790 / EU av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och om ändring av direktiven 96/9/EG och 2001/29/EG1 .

förplikta Europaparlamentet och Europeiska unionens råd att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Republiken Polen har yrkat att artikel 17.4 b och 17.4 c in fine ska ogiltigförklaras (det vill säga i den del som innehåller formuleringen ”och har gjort vad de har kunnat för att motverka framtida uppladdningar i enlighet med led b”) i Europaparlamentets och rådets direktiv 2019/790/EU av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och om ändring av direktiv 96/9/EG och 2001/29/EG (EUT L 130, 17.5.2019, s. 92) och att Europaparlamentet och Europeiska unionens råd ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

Alternativt har Republiken Polen yrkat, för det fall domstolen skulle konstatera att de omtvistade bestämmelserna inte kan skiljas från de övriga bestämmelserna i artikel 17 i direktiv 2019/790 utan att ändra innehållet i regleringen i den artikeln, att artikel 17 i direktiv 2019/790 ska ogiltigförklaras i dess helhet.

Republiken Polen har gjort en invändning mot de omtvistade bestämmelserna i direktiv 2019/790 och anser att de utgör ett åsidosättande av rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet som garanteras genom artikel 11 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Republiken Polen har särskilt hävdat att det strider mot principen om yttrandefrihet och informationsfrihet som garanteras genom artikel 11 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna att införa en skyldighet för onlineleverantörer av delningstjänster att göra allt för att säkerställa att specifika verk och andra alster för vilka rättsinnehavarna har försett tjänsteleverantörerna med relevant och nödvändig information inte är tillgängliga (artikel 17.4 b i direktiv 2019/790) och att införa en skyldighet för onlineleverantörer av delningstjänster att göra allt för att förhindra framtida uppladdningar av verk eller och andra alster för vilka rättsinnehavarna har lämnat en välgrundad underrättelse (artikel 17.4 c in fine i direktiv 2019/790) som innebär att det för att undvika ansvar är nödvändigt för onlineleverantörer av delningstjänster utföra föregående automatisk kontroll (filtrering) av innehåll som användare har gjort tillgängligt online och att det därigenom är nödvändigt att införa förebyggande kontrollmekanismer. En sådan mekanism undergräver kärnan i rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet och uppfyller inte kravet på proportionalitet och att det ska vara nödvändigt att begränsa denna rättighet.

____________

1 EUT L 130, 2019, s. 92