Language of document : ECLI:EU:C:2020:1043

Lieta C490/19

Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier

pret

Société Fromagère du Livradois SAS

(Cour de cassation (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

 Tiesas (piektā palāta) 2020. gada 17. decembra spriedums

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Lauksaimniecība – Lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzība – Regula (EK) Nr. 510/2006 – Regula (ES) Nr. 1151/2012 – 13. panta 1. punkta d) apakšpunkts – Prakse, kas var maldināt patērētāju par produkta patieso izcelsmi – Produktu, kura nosaukums ir aizsargāts, raksturojošas formas vai izskata reproducēšana – Aizsargāts cilmes vietas nosaukums (ACVN) “Morbier”

1.        Lauksaimniecība – Vienveidīgi tiesību akti – Lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzība – Regulas Nr. 510/2006 un Nr. 1151/2012 – Reģistrētu nosaukumu aizsardzība – Apjoms – Citas darbības, kas nav trešās personas veikta reģistrēta nosaukuma izmantošana – Iekļaušana

(Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1151/2012 13. panta 1. punkts; Padomes Regulas Nr. 510/2006 13. panta 1. punkts)

(skat. 31. punktu un rezolutīvo daļu)

2.        Lauksaimniecība – Vienveidīgi tiesību akti – Lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzība – Regulas Nr. 510/2006 un Nr. 1151/2012 – Reģistrētu nosaukumu aizsardzība – Prakse, kas var maldināt patērētāju par produkta patieso izcelsmi – Jēdziens – Produkta, uz ko attiecas aizsargāts nosaukums, raksturojošas formas vai izskata reproducēšana – Iekļaušana – Nosacījums – Vērtējuma kritēriji

(Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1151/2012 13. panta 1. punkta d) apakšpunkts; Padomes Regulas Nr. 510/2006 13. panta 1. punkta d) apakšpunkts)

(skat. 33. un 36.–41. punktu un rezolutīvo daļu)

Rezumējums

Savienības tiesībās zināmos apstākļos ir aizliegts reproducēt ar ACVN aizsargāta produkta formu vai izskatu

Ir jāizvērtē, vai šī reproducēšana var maldināt patērētāju, ņemot vērā visus atbilstošos faktorus, tostarp produkta prezentēšanas sabiedrībai un tirdzniecības apstākļus, kā arī faktisko kontekstu

“Morbier” ir siers, kuru ražo Jura [Jura] masīvā (Francija) un kuram kopš 2000. gada 22. decembra ir aizsargāts cilmes vietas nosaukums (ACVN). Tam ir raksturīgs melns slānītis, kas horizontāli sadala sieru divās daļās. Šis melnais slānītis, ko agrāk veidoja ogļu kārta un kas kopš zināma laika sastāv no augogles, ir tieši minēts ar ACVN saistītajā specifikācijā ietvertajā produkta aprakstā.

La Société Fromagère du Livradois SAS, kas ražo morbier sieru kopš 1979. gada, neatrodas ģeogrāfiskajā teritorijā, kurai ir rezervēts nosaukums “Morbier”. Tādēļ pēc pārejas perioda beigām tā savam sieram izmanto nosaukumu “Montboissié du Haut Livradois”.

2013. gadā Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier [Morbier siera nozares aizsardzības arodbiedrība] (turpmāk tekstā – “Arodbiedrība”) iesūdzēja Société Fromagère du Livradois tiesā tribunal de grande instance de Paris [Parīzes Vispārējā pirmās instances tiesā] (Francija). Arodbiedrības ieskatā, Société Fromagère du Livradois rada kaitējumu ACVN un īsteno negodīgas un parazitējošas konkurences darbības, ražojot un tirgojot sieru, kurā ir pārņemts siera, uz ko attiecas ACVN “Morbier”, vizuālais izskats, it īpaši melnais slānītis. Tās prasība tika noraidīta.

Ar 2017. gadā pasludināto spriedumu cour d’appel de Paris [Parīzes Apelācijas tiesa] (Francija) šo noraidījumu apstiprināja. Šī tiesa uzskatīja, ka ACVN mērķis ir aizsargāt nevis produkta izskatu vai tā īpašības, bet gan tā nosaukumu, tādējādi ar to nav aizliegts ražot produktu, izmantojot tādas pašas metodes. Tad Arodbiedrība par šo spriedumu iesniedza kasācijas sūdzību iesniedzējtiesā.

Šādos apstākļos Cour de cassation [Kasācijas tiesa] (Francija) uzdod Tiesai jautājumu par Regulas Nr. 510/2006 (1) un Regulas Nr. 1151/2012 (2), kas attiecas uz reģistrēto nosaukumu aizsardzību, attiecīgo 13. panta 1. punktu interpretāciju. Konkrētāk, rodas jautājums, vai ar ACVN aizsargāta produkta fizisko īpašību pārņemšana, neizmantojot reģistrētu nosaukumu, var būt prakse, kas var maldināt patērētāju par produkta patieso izcelsmi un kas ir aizliegta ar šo divu regulu 13. panta 1. punkta d) apakšpunktiem. Tādējādi Tiesai pirmo reizi ir jāinterpretē šie 13. panta 1. punkta d) apakšpunkti.

Tiesas vērtējums

Tiesa nospriež, pirmkārt, ka ar Regulas Nr. 510/2006 un Regulas Nr. 1151/2012 13. panta 1. punktiem ir aizliegts ne tikai tas, ka trešā persona izmanto reģistrētu nosaukumu. Otrkārt, Tiesa norāda, ka ar šo divu regulu attiecīgajiem 13. panta 1. punkta d) apakšpunktiem ir aizliegts reproducēt formu vai izskatu, kas raksturo ar reģistrētu nosaukumu aizsargātu produktu, ja šī reproducēšana var mudināt patērētāju domāt, ka attiecīgam produktam ir piemērojams šis reģistrētais nosaukums. Šajā ziņā ir jāizvērtē, vai minētā reproducēšana var maldināt samērā informētu, uzmanīgu un apdomīgu Eiropas vidusmēra patērētāju, ņemot vērā visus konkrētā lietā nozīmīgos faktorus, tostarp attiecīgā produkta prezentēšanas sabiedrībai un tirdzniecības apstākļus, kā arī faktisko kontekstu.

Lai nonāktu pie šiem secinājumiem, Tiesa vispirms atgādina, ka Regulas Nr. 510/2006 un Regulas Nr. 1151/2012 13. panta 1. punktos ir ietverts aizliegtu darbību pakāpenisks uzskaitījums un tie neattiecas tikai uz aizliegumu izmantot pašu reģistrēto nosaukumu. Tādējādi, lai gan šo regulu 13. panta 1. punkta d) apakšpunktos nav konkrēti precizētas aizliegtās darbības, tajos ir plaši ietvertas visas darbības, kas nav tās, kuras ir aizliegtas ar šo regulu attiecīgajiem 13. panta 1. punkta a)–c) apakšpunktiem un kuru rezultātā patērētājs var tikt maldināts par attiecīgā produkta patieso izcelsmi.

Attiecībā uz jautājumu par to, vai produkta, uz kuru attiecas reģistrēts nosaukums, formas vai izskata reproducēšana var būt šāda prakse, kas var maldināt patērētāju, Tiesa norāda, ka, protams, Regulā Nr. 510/2006 un Regulā Nr. 1151/2012 paredzētās aizsardzības priekšmets ir reģistrēts nosaukums, nevis produkts, uz kuru tas attiecas. Tādējādi tās mērķis nav aizliegt ražošanas metožu izmantošanu vai vienas vai vairāku produkta, uz kuru attiecas šāds nosaukums, specifikācijā norādīto īpašību reproducēšanu tā iemesla dēļ, ka tās ir iekļautas šajā specifikācijā.

Tomēr ACVN tiek aizsargāti, ciktāl ar tiem tiek apzīmēts produkts, kuram piemīt noteiktas kvalitātes vai noteiktas īpašības. Tādējādi ACVN un produkts, uz kuru tas attiecas, ir cieši saistīti. Līdz ar to nevar izslēgt, ka produkta, uz kuru attiecas reģistrēts nosaukums, formas vai izskata reproducēšana, ja šis nosaukums nav norādīts nedz uz attiecīgā produkta, nedz arī uz tā iesaiņojuma, varētu ietilpt 13. panta 1. punkta d) apakšpunktu piemērošanas jomā. Tas tā būs tad, ja šī reproducēšana var maldināt patērētāju par attiecīgā produkta patieso izcelsmi.

Lai noskaidrotu, vai tas tā ir, it īpaši ir jāizvērtē, vai produkta, uz kuru attiecas reģistrēts nosaukums, izskata elements ir īpaši atšķirtspējīga references īpašība, kā rezultātā tā reproducēšana kombinācijā ar visiem lietā nozīmīgajiem faktoriem varētu mudināt patērētāju domāt, ka uz produktu, kurā ir iekļauta šī reproducēšana, attiecas šis reģistrētais nosaukums.


1      Padomes Regula (EK) Nr. 510/2006 (2006. gada 20. marts) par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (OV 2006, L 93, 12. lpp.).


2      Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1151/2012 (2012. gada 21. novembris) par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (OV 2012, L 343, 1. lpp.).