Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 26. aprīlī – ZZ/Komisija

(lieta F-37/13)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – S. Rodrigues un A. Blot, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt OLAF lēmumu, ar kuru ir noraidīts lūgums atjaunot līgumu ar prasītāju pēc tam, kad šis lēmums ir ticis atcelts ar Civildienesta tiesas spriedumu, un prasība par zaudējumu atlīdzību viņam šķietami nodarītā morālā un mantiskā kaitējuma dēļ

Prasītāja prasījumi:

atcelt institūcijas, kura ir pilnvarota slēgt darba līgumus, 2012. gada 8. augusta lēmumu, ar kuru ir noraidīts lūgums atjaunot līgumu ar prasītāju;

vajadzības gadījumā, ja apelācijas tiesvedībā Savienības Vispārējā tiesā tiktu apstrīdēta 2012. gada 12. augusta netiešā lēmuma noraidīt lūgumu atjaunot līgumu ar prasītāju atcelšana, atcelt šo lēmumu;

un vajadzības gadījumā atcelt institūcijas, kas ir pilnvarota slēgt darba līgumus, 2013. gada 17. janvāra lēmumu, ar kuru ir noraidīta prasītāja 2012. gada 21. septembrī iesniegtā sūdzība;

piešķirt prasītājam kā atlīdzību par nodarīto mantisko kaitējumu naudas summu, kas atbilst starpībai starp algu, kuru viņš būtu saņēmis, ja vēl uz četriem gadiem būtu ticis atjaunots viņa pagaidu darbinieka līgums ar OLAF, un algu, kuru viņš saņem kopš 2011. gada maija (ņemot vērā viņa pensijas tiesības un viņa karjeras normālu attīstību);

kompensēt prasītājam nodarīto morālo kaitējumu, kas ir ex aequo et bono un provizoriski noteikts EUR 250 000 apmērā, zaudētās iespējas dēļ noslēgt līgumu uz nenoteiktu laiku;

piešķirt summu, kas ex aequo et bono un provizoriski ir noteikta EUR 10 000 apmērā, kā atlīdzību par nodarīto morālo kaitējumu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.