Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 26 kwietnia 2013 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-37/13)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues i A. Blot)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji OLAF-u oddalającej wniosek o przedłużenie zawartej ze stroną skarżącą umowy w następstwie stwierdzenia nieważności tej decyzji w wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej i żądanie zadośćuczynienia i odszkodowania za doznaną krzywdę i poniesioną szkodę.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu upoważnionego do zawierania umów z dnia 8 sierpnia 2012 r. oddalającej wniosek o przedłużenie umowy zwartej ze stroną skarżącą;

w razie potrzeby stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji z dnia 12 sierpnia 2010 r. oddalającej wniosek o przedłużenie umowy zawartej ze stroną skarżącą w razie zakwestionowania stwierdzenia jej nieważności w ramach postępowania odwoławczego przed Sądem Unii;

i w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji organu upoważnionego do zawierania umów z dnia 17 stycznia 2013 r. oddalającej zażalenie wniesione przez stronę skarżącą w dniu 21 września 2012 r.;

przyznanie stronie skarżącej z tytułu poniesionej szkody kwoty odpowiadającej różnicy pomiędzy wynagrodzeniem, które otrzymałaby, gdyby mogła uzyskać przedłużenie umowy członka personelu tymczasowego w ramach OLAF-u na 4 dalsze lata, a wynagrodzeniem, które otrzymywała od maja 2011 r. (przy uwzględnieniu uprawnień emerytalnych i zwykłego przebiegu kariery zawodowej);

naprawienie szkody poniesionej przez stronę skarżącą ze względu na utratę szansy na uzyskanie umowy na czas nieokreślony, ustalonej ex aequo et bono i tymczasowo na 250 000 EUR;

przyznanie kwoty ustalonej ex aequo et bono i tymczasowo na 10 000 EUR z tytułu doznanej krzywdy;

obciążenie Komisji całością kosztów postępowania.