Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 29. aprīlī – ZZ/Komisija

(lieta F-39/13)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal un S. Orlandi, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru ir noteikta pensijas tiesību, kuras ir iegūtas pirms dienesta uzsākšanas Komisijā, ieskaitīšana, piemērojot jaunos 2011. gada 3. marta Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkta vispārīgos īstenošanas noteikumus (turpmāk tekstā – “VĪNˮ), un lēmumu noraidīt sūdzību

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu noraidīt viņa 2013. gada 24. janvāra sūdzību par to, lai tiktu piemēroti viņa prasības par pensijas tiesību pārskaitījumu iesniegšanas brīdī spēkā esošie VĪN un aktuārās vērtības;

atcelt PMO 2011. gada 11. jūlija lēmumu, kurā ir piemērotas jaunajos VĪN paredzētās aktuārās vērtības;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.