Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 29 kwietnia 2013 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-39/13)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal i S. Orlandi)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji dokonującej zaliczenia uprawnień emerytalnych nabytych przed podjęciem służby w Komisji na podstawie nowych ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 § 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego z dnia 3 marca 2011 r. oraz decyzji oddalającej zażalenie

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej zażalenie skarżącego z dnia 24 stycznia 2013 r., w którym skarżący żądał zastosowania ogólnych przepisów wykonawczych oraz stawek ekwiwalentu aktuarialnego obowiązujących w momencie złożenia przez niego wniosku o przeniesienie jego uprawnień emerytalnych;

stwierdzenie nieważności decyzji PMO z dnia 11 lipca 2012 r. stosującej stawki ekwiwalentu aktuarialnego według nowych przepisów wykonawczych;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.