Language of document :

Жалба, подадена на 8 май 2013 г. — ZZ и др./ЕИБ

(Дело F-41/13)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: ZZ и др. (представител: L. Levi, avocat)

Ответник: Европейска инвестиционна банка

Предмет на производството

От една страна, отмяна на решенията, които се съдържат в извлеченията от платежната ведомост за февруари 2013 г. и които ограничават годишната корекция на възнагражденията за 2013 г. на 1,8 %, отмяна на информационните съобщения, изпратени от ответника до жалбоподателите на 5 февруари 2013 г. и 15 февруари 2013 г., както и отмяна на последващите извлечения от платежната ведомост. От друга страна, осъждане на институцията да заплати обезщетение за имуществените и неимуществените вреди, които се твърди, че са претърпени.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението, което се съдържа в извлеченията от платежната ведомост на жалбоподателите за февруари 2013 г. и което ограничава годишната корекция на възнагражденията за 2013 г. на 1,8 %, като съответно се отменят сходните решения, които се съдържат в последващите извлечения от платежната ведомост и доколкото е необходимо да се отменят две информационни съобщения, изпратени от ответника до жалбоподателите на 5 февруари 2013 г. и 15 февруари 2013 г.;

ответникът да бъде осъден да заплати на всеки жалбоподател като обезщетение за имуществените вреди i) остатъкът от възнаграждението, съответстващ на прилагането на годишната корекция за 2013 г., тоест увеличение от 1,8 % за периода 1 януари 2013 г. — 31 декември 2013 г.; ii) остатъкът от възнаграждението, съответстващ на резултата от прилагането на годишната корекция от 1,8 % за 2013 г. по отношение на размера на възнагражденията, които ще бъдат изплащани, считано от януари 2014 г.; iii) лихви за забава върху дължимите остатъци от възнагражденията до пълното изплащане на дължимите суми, като приложимият лихвен процент трябва да се изчисли въз основа на приложимия през съответния период определен от Европейската централна банка за основните операции по рефинансиране процент, увеличен с три пункта, и iv) обезщетение за вреди поради загубата на покупателна способност като пълният размер на таза имуществена вреда е оценен неокончателно на 30 000 евро за всеки жалбоподател;

ответникът да бъда осъден да заплати по 1 000 евро на всеки жалбоподател като обезщетение за неимуществени вреди;

ЕИБ да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.