Language of document :

Žaloba podaná dne 8. května 2013 – ZZ a další v. EIB

(Věc F-41/13)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: ZZ a další (zástupce: L. Levi, advokát)

Žalovaná: Evropská investiční banka

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí ve výplatních páskách za únor 2013 stanovících roční úpravu platů pro rok 2013 ve výši 1,8%, informativních sdělení, která žalovaná zaslala žalobcům ve dnech 5. února 2013 a 15. února 2013, a zrušení pozdějších výplatních pásek. Dále uložení povinnosti orgánu zaplatit náhradu za údajně způsobenou majetkovou a nemajetkovou újmu.

Návrhová žádání žalobců

Zrušit rozhodnutí obsažené ve výplatních páskách žalobců za únor 2013, tedy rozhodnutí stanovící roční úpravu platů pro rok 2013 ve výši 1,8%, a tudíž zrušit obdobná rozhodnutí obsažená v pozdějších výplatních páskách, a v případě potřeby zrušit dvě informativní sdělení, která žalovaná zaslala žalobcům ve dnech 5. února 2013 a 15. února 2013;

uložit žalované, aby každému žalobci zaplatila jako náhradu majetkové újmy (i) zbývající část platu ve výši odpovídající použití roční úpravy pro rok 2013, tedy navýšení o 1,8 %, za období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013; (ii) zbývající část platu ve výši odpovídající důsledkům použití roční úpravy pro rok 2013 ve výši 1,8 % z částky platů, které budou vyplaceny od ledna 2014; (iii) úroky z prodlení ze zbývajících dlužných částí platů až do úplného zaplacení dlužných částek, přičemž sazba úroků z prodlení, která má být použita, musí být vypočtena na základě sazby stanovené Evropskou centrální bankou pro hlavní refinanční operace v dotyčném období a zvýšena o tři procentní body a (iv) náhradu za ztrátu kupní síly, přičemž tato celková majetková újmy se prozatímně stanoví na 30.000 eur pro každého žalobce;

uložit žalované, aby každému žalobci zaplatila náhradu nemajetkové újmy ve výši 1.000 eur;

uložit EIB náhradu nákladů řízení.