Language of document :

8. mail 2013 esitatud hagi – ZZ jt versus EIB

(kohtuasi F-41/13)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: ZZ (esindaja: advokaat L. Levi)

Kostja: Euroopa Investeerimispank

Hagi ese ja sisu

Esiteks nõue tühistada 2013. aasta veebruari palgatõendites sisalduvad otsused, millega määrati 2013. aastaks iga-aastane kohandamismäär 1,8%, teatised, mille kostja edastas hagejatele 5. veebruaril 2013 ja 15. veebruaril 2013 ning nõue tühistada hilisemad palgatõendid. Teiseks nõue mõista institutsioonilt välja hüvitis väidetavalt kantud varalise ja mittevaralise kahju eest.

Hagejate nõuded

Tühistada hagejate 2013. aasta veebruari palgatõendites sisalduv otsus, millega määrati 2013. aastaks iga-aastane kohandamismäär 1,8%, ja sellest tulenevalt tühistada hilisemates palgatõendites sisalduvad sarnased otsused ning vajadusel tühistada kaks teatist, mille kostja edastas hagejatele 5. veebruaril 2013 ja 15. veebruaril 2013;

mõista kostjalt iga hageja kasuks välja hüvitis varalise kahju eest: (i) maksmata töötasu, mis vastab 2013. aasta iga-aastase kohandamismäära kohaldamisele ehk töötasu tõus 1,8% ajavahemiku eest 1. jaanuar 2013 kuni 31. detsember 2013; (ii) maksmata töötasu, mis vastab 2013. aasta 1,8% iga-aastase kohandamismäära kohaldamise teel saadud summale töötasude osas, mida makstakse alates jaanuarist 2014; (iii) viivitusintress maksmata töötasu eest kuni tasumisele kuuluvate summade täieliku tasumiseni intressimääraga, mis tuleb arvutada Euroopa Keskpanga poolt kindlaks määratud põhiliste refinantseerimistoimingute puhul kohaldatava baasintressi alusel, mida on suurendatud kolme protsendipunkti võrra ja (iv) hüvitis ostujõu langemisest tekkinud kahju eest, mis on iga hageja puhul kokku esialgu hinnanguliselt 30 000 eurot;

mõista kostjalt iga hageja kasuks välja hüvitis mittevaralise kahju eest summas 1000 eurot;

mõista kohtukulud välja EIB-lt.