Language of document :

Žaloba podaná 8. mája 2013 – ZZ a i./EIB

(vec F-41/13)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: ZZ a i. (v zastúpení: L. Levi, avocat)

Žalovaná: Európska investičná banka

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutí obsiahnutých vo výplatných listinách za mesiac február 2013, stanovujúce ročnú úpravu platov vo výške 1,8 % pre rok 2013, informačných oznámení, ktoré žalovaná adresovala žalobcom 5. februára 2013 a 15. februára 2013 a zrušenie neskorších výplatných listín. Ďalej zaviazanie inštitúcie na náhradu údajne vzniknutej majetkovej a nemajetkovej ujmy

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutie obsiahnuté vo výplatnej listine žalobcov za mesiac február 2013, rozhodnutie stanovujúce ročnú úpravu platov vo výške 1,8 % pre rok 2013, a teda zrušiť podobné rozhodnutia obsiahnuté v neskorších výplatných listinách a pokiaľ to bude potrebné, zrušiť dve informačné oznámenia, ktoré žalovaná adresovala žalobcom 5. februára 2013 a 15. februára 2013,

zaviazať žalovanú na zaplatenie každému žalobcovi, ako náhradu majetkovej škody, i) doplatku platu vo výške zodpovedajúcej uplatneniu ročnej úpravy platov pre rok 2013, teda zvýšenie o 1,8 % za obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013; ii) doplatku platu zodpovedajúceho dôsledkom uplatnenia ročnej úpravy vo výške 1,8 % pre rok 2013 pre sumy platov, ktoré budú vyplácané od januára 2014; iii) úrokov z omeškania zo splatných doplatkov platov až do úplného zaplatenia dlžných súm, výška úrokov z omeškania, ktorá sa má uplatniť, sa vypočíta na základe úrokovej sadzby stanovenej Európskou centrálnou bankou pre hlavné refinančné operácie platnej počas predmetného obdobia, zvýšenej o tri percentuálne body, a iv) náhrady škody z dôvodu straty kúpnej sily, pričom celková majetková škoda je predbežne ohodnotená pre každého žalobcu na sumu vo výške 30 000 eur,

zaviazať žalovanú na zaplatenie každému žalobcovi sumy vo výške 1 000 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy,

zaviazať EIB na náhradu trov konania.