Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 1 август 2016 г. — Sajewicz-Świackiewcz/Комисия

(Дело F-39/13)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника — Прехвърляне към пенсионната схема на Съюза на пенсионни права, придобити по други пенсионни схеми — Решение за признаване на бонус за осигурителен стаж за пенсия, прилагащо новите ОРИ на членове 11 и 12 от приложение VIII към Правилника — Член 81 от Процедурния правилник — Явно неоснователна жалба)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Jolanta Sajewicz-Świackiewcz (Брюксел, Белгия) (представители: първоначално D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal и S. Orlandi, avocats, впоследствие D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis и S. Orlandi, avocats, впоследствие J.-N. Louis и S. Orlandi, avocats, и накрая J.-N. Louis, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: първоначално C. Ehrbar и M. G. Gattinara, впоследствие J. Currall и G. Gattinara, впоследствие G. Gattinara, и накрая G. Gattinara и F. Simonetti)

Предмет

Отмяната на решението, с което бонусът за пенсионните права, придобити преди постъпването на служба в Комисията, е определен в приложение на новите Общи разпоредби за изпълнение (ОРИ), и на решението за отхвърляне на жалбата по административен ред.

Диспозитив

Отхвърля жалбата като явно неоснователна.

Всяка страна следва да понесе собствените си съдебни разноски.

____________

1 ОВ C 207, 20.7.2013 г., стр. 60.