Language of document :

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 1. august 2016 – Sajewicz- Świackiewcz mod Kommissionen

(Sag F-39/13) 1

(Personalesag – tjenestemænd – pensioner– artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten – overførsel til Unionens pensionsordning af pensionsrettigheder erhvervet i henhold til andre ordninger – afgørelse om anerkendelse af godskrivningen af pensionsgivende tjenesteår, hvori anvendes de nye almindelige gennemførelsesbestemmelser til artikel 11 og 12 i bilag VIII til vedtægten – artikel 81 i procesreglementet – søgsmålet åbenbart ubegrundet)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Jolanta Sajewicz-Świackiewcz (Bruxelles, Belgien) (første ved advokaterne D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal og S. Orlandi, derefter ved advokaterne D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis og S. Orlandi, dernæst ved advokaterne J.-N. Louis og S. Orlandi, og endelig ved advokat J.-N. Louis)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (først ved C. Ehrbar og M.G. Gattinara, som befuldmægtigede, derefter ved J. Currall og G. Gattinara, som befuldmægtigede, dernæst ved G. Gattinara, som befuldmægtiget, og endelig ved G. Gattinara og F. Simonetti, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om fastsættelse af godskrivningen af de pensionsrettigheder, der er erhvervet forud for tiltrædelsen af tjenesten ved Kommissionen, i medfør af de nye almindelige gennemførelsesbestemmelser og af afgørelsen om afslag på klagen.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 EUT C 207 af 20.7.2013, s. 60.