Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 1 sierpnia 2016 r. – Sajewicz- Świackiewcz / Komisja

(Sprawa F-39/13)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Emerytury i renty – Artykuł 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego – Przeniesienie do systemu emerytalnego Unii uprawnień emerytalnych nabytych w innych systemach – Początkowa propozycja dotycząca liczby dodatkowych lat służby uprawniających do emerytury, przedłożona przez organ powołujący i przyjęta przez zainteresowanego –– Decyzja o doliczeniu dodatkowych lat uprawniających do emerytury na podstawie nowych OPW do art. 11 i 12 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego – Artykuł  81 regulaminu postępowania – Skarga oczywiście bezzasadna)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Jolanta Sajewicz- Świackiewcz (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: początkowo adwokaci D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.N. Louis, É. Marchal i S. Orlandi, następnie adwokaci D. de Abreu Caldas, J.N. Louis i S. Orlandi, następnie adwokaci J.N. Louis i S. Orlandi, a wreszcie adwokat J.N. Louis)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo C. Ehrbar i G. Gattinara, pełnomocnicy, następnie J. Currall i G. Gattinara, pełnomocnicy, następnie G. Gattinara, pełnomocnik, a wreszcie G. Gattinara i F. Simonetti, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji dokonującej zaliczenia uprawnień emerytalnych nabytych przed podjęciem służby w Komisji na podstawie nowych ogólnych przepisów wykonawczych oraz decyzji oddalającej zażalenie

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście bezzasadna.

Każda ze stron pokrywa własne koszty.

____________

1 Dz.U. C 207 z 20.7.2013, s. 60.