Language of document : ECLI:EU:F:2016:189

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(първи състав)

1 август 2016 година

Дело F‑39/13

Jolanta Sajewicz-Świackiewcz

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника — Прехвърляне към пенсионната схема на Съюза на пенсионни права, придобити по други пенсионни схеми — Решение за признаване на бонус за осигурителен стаж за пенсия, прилагащо новите ОРИ на членове 11 и 12 от приложение VIII към Правилника — Член 81 от Процедурния правилник — Явно неоснователна жалба“

Предмет:      Жалба на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОАЕ по силата на член 106а от последния, с която г‑жа Jolanta Sajewicz-Świackiewcz иска отмяната на решението на Европейската комисия за признаване на бонус за осигурителен стаж в пенсионната схема на Европейския съюз вследствие на прехвърлянето на нейните пенсионни права, придобити преди постъпването ѝ на служба в Съюза, както и доколкото е необходимо, отмяната на решението за отхвърляне на нейната жалба по административен ред

Решение:      Отхвърля жалбата като явно неоснователна. Всяка страна следва да понесе собствените си съдебни разноски.

Резюме

1.      Актове на институциите — Прилагане във времето — Незабавно прилагане на новата норма към бъдещите последици от положение, възникнало при действието на старата норма — Приемане на нови общи разпоредби за прилагане на членове 11 и 12 от приложение VIII към Правилника — Прилагане по отношение на прехвърляне на придобитите по друга пенсионна схема пенсионни права, поискано преди приемането на новата норма, но осъществено след влизането ѝ в сила — Нарушение на придобитите права и на принципа на оправданите правни очаквания — Липса

(член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица)

2.      Длъжностни лица — Пенсии — Пенсионни права, придобити преди постъпването на служба за Съюза — Прехвърляне към пенсионната схема на Съюза — Приемане на нови общи разпоредби за прилагане на членове 11 и 12 от приложение VIII към Правилника — Разлика в третирането на длъжностните лица, за които прехвърлянето към пенсионната схема на Съюза на капиталовата стойност на пенсионните права, придобити по друга пенсионна схема, е осъществено съответно преди и след влизането в сила на посочените разпоредби — Нарушение на принципа за равно третиране — Липса

(член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица)

1.      Прилагането на новите общи разпоредби за прилагане на членове 11 и 12 от Приложение VIII към Правилника, що се отнася до прехвърлянето в пенсионната схема на Съюза на пенсионните права, придобити в рамките на друга пенсионна схема, поискано преди приемането на посочените разпоредби, но осъществено след тяхното влизане в сила, не е в разрез с член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника.

В това отношение съгласно общопризнат принцип, ако не е предвидено друго, новата норма се прилага незабавно по отношение на положенията, които ще възникнат, както и към бъдещите последици на положенията, които са възникнали при действието на старата норма, но все още не са напълно завършени. Подходът е различен само при положения, възникнали и окончателно завършени при действието на предишната норма, които създават придобити права. Право се смята за придобито, когато правопораждащият факт е възникнал преди законодателната промяна. Не такъв обаче е случаят с право, чийто правопораждащ факт не се е осъществил при действието на измененото законодателство.

Впрочем, от една страна, член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника допуска подобно незабавно прилагане на новите общи разпоредби за прилагане.

От друга страна, нито съобщаването на длъжностното лице или друг служител, подали заявление за прехвърляне в пенсионната схема на Съюз на пенсионните права, придобити в рамките на друга пенсионна схема, на предложението за бонус за осигурителен стаж за пенсия, нито на още по-малко основание самото подаване на подобно заявление променят правното положение на заинтересованото лице и пораждат задължителни правни последици. Следва, че длъжностното лице или друг служител не са имали придобити права, които е можело да бъдат нарушени с прилагането на новите разпоредби.

Впрочем правото на длъжностно лице или друг служител да им бъде признат бонус за осигурителен стаж за пенсия, е напълно учредено едва след прехвърлянето в пенсионната схема на Съюза на капитала, представляващ техните придобити в друга схема права.

(вж. т. 32—35 и 37)

Позоваване на:

Общ съд — решение от 13 октомври 2015 г., Комисия/Verile и Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, т. 151—154 и цитираната съдебна практика

2.      С приемането на нови общи разпоредби за прилагане на членове 11 и 12 от приложение VIII към Правилника, от които произтича разлика в третирането между длъжностните лица, прехвърлили в схемата на Съюза капитала, представляващ техните придобити по друга схема пенсионни права, съответно преди и след влизането в сила на посочените разпоредби, дадена институция не нарушава принципа на равно третиране, тъй като различното третиране засяга длъжностни лица, които не спадат към една и съща категория.

Всъщност длъжностни лица, за които прехвърлянето към пенсионната схема на Съюза на капиталовата стойност на пенсионните права, придобити по друга пенсионна схема, не е било осъществено към момента на влизането в сила на новите разпоредби, не са в същото правно положение като длъжностните лица, чиито пенсионни права, придобити преди постъпването им на служба, преди тази дата вече са били прехвърлени под формата на капиталова стойност към пенсионната схема на Съюза и по отношение на които е било взето решение за признаване в тази схема на бонус за осигурителен стаж за пенсия. Първите все още са имали пенсионни права по друга пенсионна схема, докато за втората категория вече е било осъществено прехвърлянето на капитала, довело до погасяване на тези права и до съответно признаване на бонус за осигурителен стаж по пенсионната схема на Съюза.

Впрочем такава разлика в третирането се основава и на обективен и независещ от волята на засегнатата институция елемент, а именно бързината, с която съответната външна пенсионна схема обработва заявлението за прехвърляне на въпросния капитал.

(вж. т. 42)

Позоваване на:

Общ съд — решение от 13 октомври 2015 г., Комисия/Verile и Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, т. 177—180