Language of document : ECLI:EU:F:2016:189

RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS KENDELSE

(Første Afdeling)

1. august 2016

Sag F-39/13

Jolanta Sajewicz-Świackiewcz

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag – tjenestemænd – pensioner – artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten – overførsel til Unionens pensionsordning af pensionsrettigheder optjent i henhold til andre ordninger – afgørelse om anerkendelse af godskrivningen af pensionsgivende tjenesteår, hvori anvendes de nye almindelige gennemførelsesbestemmelser til artikel 11 og 12 i bilag VIII til vedtægten – procesreglementets artikel 81 – åbenbart ubegrundet søgsmål«

Angående:      Søgsmål anlagt i medfør af artikel 270 TEUF, der finder anvendelse på Euratomtraktaten i henhold til denne traktats artikel 106A, hvorunder Jolanta Sajewicz-Świackiewcz har nedlagt påstand om annullation af Europa-Kommissionens afgørelse om anerkendelse af godskrivningen af pensionsgivende tjenesteår i Den Europæiske Unions pensionsordning efter overførslen af de pensionsrettigheder, som hun havde optjent inden hendes indtræden i Unionens tjeneste, og, om fornødent, af afgørelsen om afslag på hendes klage.

Udfald:      Europa-Kommissionen frifindes. Hver part bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

1.      Institutionernes retsakter – tidsmæssig anvendelse – øjeblikkelig anvendelse af den nye retsforskrift på fremtidige virkninger af en situation, der er opstået, mens den gamle regel var gældende – vedtagelsen af nye almindelige gennemførelsesbestemmelser til artikel 11 og 12 i bilag VIII til vedtægten – anvendelse på anmodninger om overførsel af pensionsrettigheder, der blev fremsat inden vedtagelsen af den nye bestemmelse, men gennemført efter dennes ikrafttrædelse – tilsidesættelse af velerhvervede rettigheder og af princippet om beskyttelse af den berettigede forventning – foreligger ikke

(Tjenestemandsvedtægten, bilag VIII, art. 11, stk. 2)

2.      Tjenestemænd – pensioner – pensionsrettigheder erhvervet før tiltrædelsen af tjenesten ved Unionen – overførsel til Unionens ordning – vedtagelsen af nye almindelige gennemførelsesbestemmelser til artikel 11 og 12 i bilag VIII til vedtægten – forskelsbehandling mellem tjenestemænd, som fik overført den kapital, der repræsenterer deres pensionsrettigheder, til Unionens pensionsordning henholdsvis før og efter ikrafttrædelsen af de nævnte bestemmelser – tilsidesættelse af ligebehandlingsprincippet – foreligger ikke

(Tjenestemandsvedtægten, bilag VIII, art. 11, stk. 2)

1.      Anvendelsen af nye almindelige gennemførelsesbestemmelser til artikel 11 og 12 i bilag VIII til vedtægten for så vidt angår en overførsel til Unionens pensionsordning af pensionsrettigheder optjent i en anden pensionsordning, som der blev anmodet om før vedtagelsen af de nævnte bestemmelser, men som blev gennemført efter disses ikrafttræden, er ikke i strid med artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten.

I denne forbindelse gælder, at ifølge et almindeligt anerkendt princip finder en ny regel, for så vidt som ikke andet er bestemt, øjeblikkelig anvendelse på situationer, der opstår, samt på fremtidige virkninger af situationer, der er opstået, uden imidlertid at være fuldstændigt konstituerede, under den tidligere regel. Der gælder kun noget andet for situationer, der er opstået og endeligt realiseret, mens den tidligere bestemmelse var gældende, som skaber velerhvervede rettigheder. En rettighed er velerhvervet, når dens retsstiftende forhold er opstået før lovændringen. Dette er imidlertid ikke tilfældet, hvis rettigheden er støttet på et retsstiftende forhold, der ikke faktisk er opstået, mens de retsforskrifter, der blev ændret, var gældende.

Dels er artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten ikke til hinder for en sådan øjeblikkelig anvendelse af de nye almindelige gennemførelsesbestemmelser.

Dels ændrer hverken fremsendelsen til den tjenestemand eller anden ansatte, som har indgivet en anmodning om overførsel til Unionens pensionsordning af pensionsrettigheder, der er optjent i forbindelse med en anden pensionsordning, af et forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår eller endnu mindre den blotte indgivelse af en sådan anmodning den berørtes retsstilling og har ikke bindende retsvirkninger. Følgelig havde en tjenestemand eller en anden ansat ikke velerhvervede rettigheder, som kunne tilsidesættes ved anvendelsen af de nye bestemmelser.

En tjenestemand eller en anden ansat erhverver i øvrigt først fuldt ud ret til at få en godskrivning af pensionsgivende tjenesteår, når den kapital, der repræsenterer de rettigheder, som han har erhvervet i en anden ordning, er blevet overført til Unionens pensionsordning.

(jf. præmis 32-35 og 37)

Henvisning til:

Den Europæiske Unions Ret: dom af 13. oktober 2015, Kommissionen mod Verile og Gjergji, T-104/14 P, EU:T:2015:776, præmis 151-154 og den deri nævnte retspraksis

2.      Med vedtagelsen af nye almindelige gennemførelsesbestemmelser til artikel 11 og 12 i bilag VIII til vedtægten, hvoraf følger en forskelsbehandling mellem de tjenestemænd, som fik den kapital, der repræsenterer de pensionsrettigheder, som de har optjent i en anden ordning, overført til Unionens ordning henholdsvis før og efter ikrafttrædelsen af de nævnte bestemmelser, tilsidesætter en institution ikke ligebehandlingsprincippet, når den forskellige behandling berører tjenestemænd, som ikke tilhører én og samme kategori.

De tjenestemænd, for hvis vedkommende der ikke var sket overførsel af den kapital, der repræsenterer de pensionsrettigheder, som de har optjent i en anden ordning, til Unionens pensionsordning på tidspunktet for ikrafttrædelsen af de nye bestemmelser, befandt sig nemlig ikke i samme retlige situation som de tjenestemænd, hvis pensionsrettigheder, som de havde optjent inden deres indtræden i tjenesten, allerede inden dette tidspunkt havde været genstand for en kapitaloverførsel til Unionens pensionsordning, og i forhold til hvilke der var blevet vedtaget en afgørelse om anerkendelse af en godskrivning af pensionsgivende tjenesteår i sidstnævnte ordning. Førstnævnte rådede endnu over pensionsrettighederne i en anden ordning, mens der for sidstnævntes vedkommende allerede var sket en kapitaloverførsel, som resulterede i et ophør af sådanne rettigheder og en tilsvarende anerkendelse af en godskrivning af pensionsgivende tjenesteår i Unionens pensionsordning.

En sådan forskellig behandling hviler desuden på et objektivt element, som er uafhængigt af den pågældende institutions vilje, dvs. hurtigheden af den pågældende eksterne pensionsordnings behandling af den berørtes anmodning om kapitaloverførsel.

(jf. præmis 42)

Henvisning til:

Den Europæiske Unions Ret: dom af 13. oktober 2015, Kommissionen mod Verile og Gjergji, T-104/14 P, EU:T:2015:776, præmis 177-180