Language of document : ECLI:EU:F:2016:189

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(esimene koda)

1. august 2016

Kohtuasi F‑39/13

Jolanta Sajewicz-Świackiewcz

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Pensionid – Personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõige 2 – Teistes pensioniskeemides omandatud pensioniõiguste ülekandmine liidu pensioniskeemi – Otsus tunnustada staažilisa pensioniõigusliku staaži aastate eest vastavalt personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 ja 12 uutele üldistele rakendussätetele – Kodukorra artikkel 81 – Ilmselgelt põhjendamatu hagi

Ese:      Hagi, mis on esitatud ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingu suhtes, ja millega Jolanta Sajewicz-Świackiewcz palus tühistada Euroopa Komisjoni otsuse tunnustada Euroopa Liidu pensioniskeemis staažilisa pensioniõigusliku staaži aastate eest pärast seda, kui kanti üle tema enne liidu teenistusse asumist omandatud pensioniõigused, ning vajaduse korral tühistada tema kaebuse rahuldamata jätmise otsus.

Otsus:      Jätta hagi ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata. Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.

Kokkuvõte

1.      Institutsioonide aktid – Ajaline kohaldamine – Uue õigusnormi kohene kohaldamine varasema normi kehtivusajal tekkinud olukordade tulevaste tagajärgede suhtes – Personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 ja 12 uute üldiste rakendussätete vastuvõtmine – Kohaldamine omandatud pensioniõiguste ülekandmisele, mida on taotletud enne uue õigusnormi vastuvõtmist, kuid mis on viidud ellu pärast selle jõustumist – Omandatud õiguste ja õiguspärase ootuse põhimõtte rikkumine – Puudumine

(Personalieeskirjad, VIII lisa artikli 11 lõige 2)

2.      Ametnikud – Pensionid – Enne liidu teenistusse asumist omandatud pensioniõigused – Ülekandmine liidu skeemi – Personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 ja 12 uute üldiste rakendussätete vastuvõtmine – Ametnike, kelle pensioniõiguste kogumaksumus kanti liidu pensioniskeemi üle vastavalt enne ja pärast nimetatud sätete jõustumist, erinev kohtlemine – Võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumine – Puudumine

(Personalieeskirjad, VIII lisa artikli 11 lõige 2)

1.      Personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 ja 12 uute üldiste rakendussätete kohaldamine muus pensioniskeemis omandatud pensioniõiguste liidu pensioniskeemi ülekandmisele, mida on taotletud enne uute üldiste rakendussätete vastuvõtmist, kuid mis on viidud ellu pärast nende sätete jõustumist, ei ole personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõikega 2 vastuolus.

Üldtunnustatud põhimõtte kohaselt kohaldatakse tekkivate olukordade suhtes ning varasema õigusnormi kehtivusajal tekkinud, kuid väljakujunemata olukordade tulevastele tagajärgede suhtes kohe uut õigusnormi, kui ei ole ette nähtud teisiti. Teisiti on üksnes niisuguste olukordade puhul, mis on tekkinud ja lõplikult realiseerunud varasema normi kehtivusajal ja mis loovad omandatud õigusi. Õigust võib pidada omandatuks, kui selle aluseks olnud asjaolu ilmnes enne õigusnormide muutmist. See ei ole siiski nii õiguse puhul, mille aluseks olnud asjaolu ei realiseerunud muudatuse esemeks olnud õigusnormide kehtivusajal.

Esiteks ei ole personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõikega 2 vastuolus kohe selliste uute üldiste rakendussätete kohaldamine.

Teiseks ei muuda sellise ettepaneku edastamine, mis esitatakse ametnikule või teenistujale, kes esitas muus pensioniskeemis omandatud pensioniõiguste liidu pensioniskeemi ülekandmise, ega seda vähem sellise taotluse pelk esitamine asjaomase isiku õiguslikku olukorda ega tekita siduvaid õiguslikke tagajärgi. Seega ei olnud ametnikul või teenistujal omandatud õigusi, mida oleks saanud uute üldiste rakendussätete kohaldamisega rikkuda.

Pealegi omandab ametnik või teenistuja õiguse pensioniõigusliku staaži aastate eest staažilisa tunnustamisele alles pärast seda, kui tema muus skeemis omandatud pensioniõiguste kogumaksumus on liidu pensioniskeemi üle kantud.

(vt punktid 32–35, 37)

Viide:

Euroopa Liidu Üldkohus: kohtuotsus, 13.10.2015, komisjon vs. Verile ja Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, punktid 151–154 ja seal viidatud kohtupraktika.

2.      Institutsioon, kes võtab vastu personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 ja 12 uued üldised rakendussätted, millest tulenevalt koheldakse ametnikke erinevalt vastavalt sellele, kas nende muus skeemis omandatud pensioniõiguste kogumaksumus on liidu pensioniskeemi üle kantud enne või pärast nende sätete jõustumist, ei riku võrdse kohtlemise põhimõtet, sest erinev kohtlemine puudutab ametnikke, kes ei kuulu samasse isikute rühma.

Nimelt ei ole ametnikud, kelle muus skeemis omandatud pensioniõiguste kogumaksumus ei olnud uute üldiste rakendussätete jõustumise ajal liidu pensioniskeemi üle kantud, samas õiguslikus olukorras nagu ametnikud, kelle enne teenistusse asumist omandatud pensioniõigused olid enne seda kuupäeva juba kogumaksumusena liidu pensioniskeemi üle kantud ja kelle suhtes oli tehtud otsus pensioniõigusliku staažilisa liidu pensioniskeemis tunnustamise kohta. Esimesena nimetatud isikud omasid veel muus skeemis pensioniõigusi, samas kui teiste puhul oli kogumaksumus juba üle kantud, mis tõi kaasa selliste õiguste lõppemise ja vastavalt staažilisa tunnustamise liidu pensioniskeemis.

Lisaks rajaneb niisugune erinev kohtlemine objektiivsel ja institutsiooni tahtest sõltumatul asjaolul, nimelt sellel, kui kiiresti vaadatakse asjassepuutuvas liiduvälises pensioniskeemis läbi asjaomase isiku taotlus kogumaksumuse ülekandmiseks.

(vt punkt 42)

Viide:

Euroopa Liidu Üldkohus: kohtuotsus, 13.10.2015, komisjon vs. Verile ja Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, punktid 177–180.