Language of document :

Talan väckt den 29 mars 2022 – Kungariket Spanien mot Europeiska unionens råd

(Mål C-224/22)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Kungariket Spanien (ombud: J. Rodríguez de la Rúa Puig)

Svarande: Europeiska unionens råd

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska:

Ogiltigförklara rådets förordning (EU) 2022/110 av den 27 januari 2022 om fastställande för 2022 av de fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd som är tillämpliga i Medelhavet och Svarta havet1 såvitt gäller fastställande av (i) den högsta tillåtna fiskeansträngningen för långrevsfartyg avseende kummel (Merluccius merluccius) och rödmulle (Mullus barbatus), i Alboránsjön Balearerna, norra Spanien och Lionbukten (de geografiska delområdena 1-2-5-6-7) som återfinns i bilaga III, c, och (ii) högsta fångstbegränsningar för blåröd räka (Aristeus antennatus) i Alboránsjön Balearerna, norra Spanien och Lionbukten (geografiska delområden 1-2-5-6-7) som återfinns i bilaga III, e, samt

förplikta Europeiska unionens råd att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Den första grunden:

Fastställande av den högsta tillåtna fiskeansträngningen för långrevsfartyg avseende kummel och rödmulle i de geografiska delområdena 1-2-5-6-7:

är inte motiverat enligt vad som föreskrivs i artikel 7.5 i förordning 2019/10221 då den vetenskapliga rådgivning som visar på betydande fångster ur ett visst bestånd inte har specificerats.

i andra hand: (i) Sådan fastställelse strider mot artikel 7.5 i förordning 2019/1022 då den vetenskapliga rådgivning som prövats av Kungariket Spanien inte visar på betydande fångster ur ett visst bestånd. (ii) Denna fastställelse är vidare oproportionerlig då den är uppenbart olämplig för att uppnå det mål som eftersträvas med förordning 2019/1022 och inte iakttar kravet på vetenskaplig rådgivning och även visar bristande överensstämmelse med den gemensamma fiskepolitiken ur såväl miljömässig, ekonomisk som social synvinkel. Nämnda fastställelse är inte heller nödvändig, eftersom andra alternativa åtgärder genomförs för att uppnå denna målsättning (fiskeförbud och en större selektivitet vad gäller släpredskap).

Den andra grunden :

Fastställande av högsta fångstbegränsningar för blåröd räka i de geografiska delområdena 1-2-5-6-7:

är inte motiverat enligt vad som föreskrivs i artikel 7.3 b i förordning 2019/1022 då den vetenskapliga rådgivning som visar att sådana åtgärder är nödvändiga inte specificerats.

i andra hand: (i) Sådan fastställelse strider mot artikel 7.3 b i förordning 2019/1022 då användningen av denna åtgärd inte avsågs i den ovannämnda förordningen och då den vetenskapliga rådgivning som prövats av Kungariket Spanien inte visar att det skulle vara nödvändigt att vidta en dylik bevarandeåtgärd. (ii) Denna fastställelse är vidare oproportionerlig då den är uppenbart olämplig för att uppnå det mål som eftersträvas med förordning 2019/1022 och inte iakttar kravet på vetenskaplig rådgivning och överlappar med andra bevarandeåtgärder. Den är vidare inte nödvändig eftersom andra alternativa åtgärder genomförs för att uppnå denna målsättning (fiskeförbud och en större selektivitet vad gäller släpredskap).

____________

1 Rådets förordning (EU) 2022/110 av den 27 januari 2022 om fastställande för 2022 av de fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd som är tillämpliga i Medelhavet och Svarta havet (EUT L 21, 2022, s. 1).

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1022 av den 20 juni 2019 om upprättande av en flerårig plan för de fisken som nyttjar demersala bestånd i västra Medelhavet och om ändring av förordning (EU) nr 508/2014 (EUT L 172, 2019, s. 1)