Language of document :

A Tribunale di Milano (Olaszország) által 2012. július 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Nintendo Co., Ltd és társai kontra PC Box Srl és 9Net Srl

(C-355/12. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale di Milano

Az alapeljárás felei

Felperesek: Nintendo Co., Ltd, Nintendo of America Inc., Nintendo of Europe GmbH

Alperesek: PC Box Srl, 9Net Srl

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 2001/29/EK irányelv 6. cikkét - figyelemmel ugyanezen irányelv (48) preambulumbekezdésére -, hogy a szerzői jog által védett művekhez vagy teljesítményekhez kapcsolódó műszaki intézkedések védelme kiterjed egy olyan, ugyanazon vállalkozás által gyártott és forgalmazott rendszerre is, amelynél a hardverbe be van építve egy a védett művet tartalmazó külön hordozón (harmadik személyeken kívül, akik a védett mű jogosultjai, az említett vállalkozás által is gyártott videojáték) található olyan azonosító kód felismerésére alkalmas eszköz, amely kód hiányában az említett mű ebben a rendszerben nem lesz megjeleníthető és használható, és így az említett eszközt az olyan készülékekkel és termékekkel való interoperabilitásra képtelen rendszerré teszi, amelyek nem ugyanezen rendszer gyártójától származnak.

Értelmezhető-e úgy a 2001/29/EK irányelv 6. cikke - figyelemmel ugyanezen irányelv (48) preambulumbekezdésére -, hogy amennyiben azt kell mérlegelni, hogy egy termék vagy alkatrész műszaki intézkedés megkerülésére irányuló használata van-e túlsúlyban más számottevő gazdasági jelentőséghez vagy célhoz képest, akkor a nemzeti bíróságnak olyan mérlegelési szempontokat kell alkalmaznia, amelyek azt a sajátos rendeltetést helyezik előtérbe, amelyet a jogosult társít ahhoz a termékhez, amelybe a védett tartalmat beteszik, vagy pedig ehelyett, illetve ezzel egyidejűleg az összehasonlított célok jelentőségére vonatkozó mennyiségi szempontok, illetőleg minőségi, vagyis az említett célok természetére és jelentőségére vonatkozó szempontok alkalmazásának van helye.

____________

1 - HL L 167., 10. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 21. kötet, 230. o.