Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Milano (Italien) den 26 juli 2012 - Nintendo Co. m.fl. mot PC Box Srl och 9Net Srl

(Mål C-355/12)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale di Milano

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Nintendo Co., Ltd, Nintendo of America Inc. och Nintendo of Europe GmbH

Svarande: PC Box Srl och 9Net Srl

Tolkningsfrågor

Ska artikel 6 i direktiv 2001/29/EG, med beaktande av bland annat skäl 48 i detta direktiv, tolkas på så sätt att skyddet för tekniska skyddsåtgärder avseende upphovsrättsligt skyddade verk och andra alster även kan omfatta ett system som tillverkas och säljs av ett och samma företag och i vars hårdvara har installerats en anordning som kan känna igen en autentiseringskod, på ett separat medium innehållande det skyddade verket (videospel som tillverkats av samma företag eller av tredje man som är innehavare av skyddade verk), utan vilken det inte är möjligt att visualisera och använda nämnda verk i systemet, varför denna apparat innehåller ett system som utesluter all interoperabilitet i förhållande till apparater och tillbehör som inte härrör från tillverkaren av systemet?

För det fall det ska göras en bedömning av huruvida användningen av en produkt eller komponent i syfte att kringgå en teknisk skyddsåtgärd ska anses utgöra den huvudsakliga användningen jämfört med andra syften eller annan användning av kommersiellt intresse önskas svar på följande fråga: Ska artikel 6 i direktiv 2001/29/EG, med beaktande av bland annat skäl 48 i detta direktiv, tolkas på så sätt att nationell domstol vid denna bedömning ska tillämpa kriterier som betonar den specifika, av rättighetshavaren tilltänkta användningen av den produkt som tillförs det skyddade innehållet, eller ska nationell domstol i stället eller samtidigt tillämpa kvantitativa kriterier avseende omfattningen av den alternativa användningen eller kvalitativa kriterier, det vill säga kriterier som avser användningens art och betydelse?

____________

1 - EUT L 167, s. 10.