Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 23.1.2014 (Tribunale di Milanon (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Nintendo Co. Ltd ym. v. PC Box Srl ja 9Net Srl

(Asia C-355/12)1

(Direktiivi 2001/29/EY – Tekijänoikeus ja lähioikeudet tietoyhteiskunnassa – Teknisten toimenpiteiden käsite – Suojalaite – Täydentävät laitteet ja tuotteet, jotka on suojattu – Muista yrityksistä peräisin olevat samankaltaiset täydentävät laitteet, tuotteet tai osat – Kaikenlaisen näiden välisen yhteentoimivuuden sulkeminen pois – Teknisten toimenpiteiden soveltamisala – Merkityksellisyys)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale di Milano

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Nintendo Co. Ltd, Nintendo of America Inc. ja Nintendo of Europe GmbH

Vastaajat: PC Box Srl ja 9Net Srl

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö – Tribunale ordinario di Milano – Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY (EYVL L 167, s. 10) 6 artiklan, tarkasteltuna yhdessä saman direktiivin johdanto-osan 48 perustelukappaleen kanssa, tulkinta – Teknisten toimenpiteiden käsite – Suojalaite, joka estää yhteentoimivuuden yhtäältä laitteiston ja suojattujen täydentävien tuotteiden välillä ja toisaalta laitteistojen ja sellaisten täydentävien samankaltaisten tuotteiden välillä, jotka eivät ole peräisin valmistajayrityksestä tai yrityksistä, joille viimeksi mainittu on antanut luvan – Valmistajayrityksen kyseisille teknisille toimenpiteille antaman nimenomaisen käyttötarkoituksen merkityksellisyys

Tuomiolauselma

Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2001/29/EY on tulkittava siten, että sen 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu tehokkaan teknisen toimenpiteen käsite voi kattaa tekniset toimenpiteet, jotka muodostuvat lähinnä tunnistinlaitteen lisäämisestä paitsi videopelin kaltaisen suojatun teoksen sisältävään alustaan sen suojaamiseksi toimilta, joihin tekijänoikeuden haltija ei ole antanut lupaa, myös kannettaviin laitteisiin tai konsoleihin, joilla on tarkoitus varmistaa kyseisiin peleihin pääsy ja niiden käyttö.

Kansallisen tuomioistuimen on tutkittava, voisivatko muut toimenpiteet tai toimenpiteet, joita ei ole asennettu konsoleihin, häiritä tai rajoittaa vähemmän kolmansien toimintaa, ja suojata kuitenkin samankaltaisesti kyseisen haltijan oikeuksia. Tässä tarkoituksessa on asianmukaista ottaa huomioon muun muassa kustannukset, jotka liittyvät erityyppisiin teknisiin toimenpiteisiin, niiden toteuttamisen tekniset ja käytännölliset aspektit sekä näiden erityyppisten teknisten toimenpiteiden tehokkuuden vertailu haltijan oikeuksien suojan osalta, mutta tämän tehokkuuden ei kuitenkaan pidä olla absoluuttinen. Kyseisen tuomioistuimen on myös tutkittava laitteiden, tuotteiden tai osien, joilla voidaan kiertää edellä mainitut tekniset toimenpiteet, tarkoitusta. Tämän osalta todisteet siitä, miten kolmannet todellisuudessa niitä käyttävät, ovat asianomaisten olosuhteiden mukaan erityisen merkityksellisiä. Kansallinen tuomioistuin voi muun muassa tutkia sitä, miten usein laitteita, tuotteita tai osia todella käytetään tekijänoikeuden vastaisesti, sekä sitä, miten usein kyseisiä laitteita käytetään tarkoituksiin, joilla ei loukata kyseistä oikeutta.

____________

1 EUVL C 295, 29.9.2012.