Language of document : ECLI:EU:C:2014:25

Vec C‑355/12

Nintendo Co. Ltd a i.

proti

PC Box Srl

a

9Net Srl

(návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Tribunale di Milano)

„Smernica 2001/29/ES – Autorské práva a s nimi súvisiace práva v informačnej spoločnosti – Pojem ‚technologické opatrenia‘ – Ochranné zariadenie – Chránené zariadenie a doplnkové výrobky – Podobné zariadenia, výrobky alebo doplnkové súčiastky, ktoré pochádzajú od iných podnikov – Vylúčenie akejkoľvek interoperability medzi nimi – Rozsah použitia týchto technologických opatrení – Relevantnosť“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 23. januára 2014

1.        Aproximácia právnych predpisov – Autorské právo a s ním súvisiace práva – Smernica 2001/29 – Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti – Pôsobnosť – Počítačové programy – Zahrnutie – Podmienka – Vyjadrenie vlastnej duševnej tvorby autora

(Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29, článok 1 ods. 1)

2.        Aproximácia právnych predpisov – Autorské právo a s ním súvisiace práva – Smernica 2001/29 – Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti – Účinné technologické opatrenia – Pojem – Rozpoznávacie zariadenie inštalované čiastočne na nosič obsahujúci chránené dielo a čiastočne na prenosné zariadenia alebo konzoly, ktoré sú určené na zabezpečenie prístupu k dielu a k jeho používaniu – Zahrnutie

(Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29, odôvodnenie 9 a články 2 až 4 a 6)

3.        Aproximácia právnych predpisov – Autorské právo a s ním súvisiace práva – Smernica 2001/29 – Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti – Účinné technologické opatrenia – Rozpoznávacie zariadenie inštalované čiastočne na nosič obsahujúci chránené dielo a čiastočne na prenosné zariadenia alebo konzoly, ktoré sú určené na zabezpečenie prístupu k dielu a k jeho používaniu – Dodržiavanie zásady proporcionality – Kritériá posúdenia

(Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29, odôvodnenie 48 a článok 6)

1.        Z článku 1 ods. 1 smernice 2001/29 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti vyplýva, že uvedená smernica sa týka právnej ochrany autorských práv a s nimi súvisiacich práv zahŕňajúcich výlučné práva autorov, pokiaľ ide o ich diela. Diela, akými sú počítačové programy, sú chránené autorským právom pod podmienkou, že sú pôvodné, teda predstavujú výsledok vlastnej duševnej tvorby autora. Pokiaľ ide o časti diela, nič v smernici 2001/29 nenasvedčuje tomu, že by sa na takéto časti vzťahoval iný režim ako na celé dielo. Z toho vyplýva, že sú chránené autorským právom, len čo sa samy osebe podieľajú na pôvodnosti celého diela.

Toto konštatovanie nie je spochybnené skutočnosťou, že smernica 2009/24 o právnej ochrane počítačových programov predstavuje lex specialis vo vzťahu k smernici 2001/29. Ochrana, ktorú poskytuje smernica 2009/24, sa totiž podľa jej článku 1 ods. 1 obmedzuje na počítačové programy. Videohry pritom predstavujú komplexný útvar zahŕňajúci nielen počítačový program, ale aj grafické a zvukové prvky, ktoré sú síce kódované v informatickom jazyku, ale majú vlastnú tvorivú hodnotu, ktorú nemožno obmedziť na uvedené kódovanie. Pokiaľ sa časti videohry, konkrétne tieto grafické a zvukové prvky, podieľajú na pôvodnosti diela, sú chránené spolu s celým dielom autorským právom v rámci režimu, ktorý zaviedla smernica 2001/29.

(pozri body 21 – 23)

2.        Článok 6 smernice 2001/29 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti ukladá členským štátom povinnosť poskytnúť primeranú právnu ochranu proti porušovaniu akýchkoľvek účinných technologických opatrení, ktoré sú v jeho odseku 3 definované ako akákoľvek technológia, zariadenie alebo súčiastka, ktoré sú pri bežnom spôsobe použitia určené na to, aby vo vzťahu k dielam alebo iným predmetom ochrany predchádzali konaniu, ktoré nie je povolené nositeľom autorského práva alebo s ním súvisiaceho práva stanoveného právnym predpisom alebo práva sui generis stanoveného v kapitole III smernice 96/9 o právnej ochrane databáz.

Toto konanie predstavuje, ako vyplýva z článkov 2 až 4 smernice 2001/29, rozmnožovanie, verejný prenos diel a ich sprístupňovanie verejnosti, ako aj šírenie originálu alebo rozmnoženín diel, pričom právna ochrana uvedená v článku 6 uvedenej smernice sa uplatní iba s cieľom chrániť tohto nositeľa proti konaniu, na ktoré sa vyžaduje jeho povolenie.

V tomto ohľade nič v uvedenej smernici neumožňuje prijať záver, že jej článok 6 ods. 3 sa netýka technologických opatrení, ktoré sú čiastočne včlenené do fyzických nosičov hier a čiastočne do konzol a ktoré vyžadujú vzájomnú súčinnosť medzi nimi.

Z uvedeného ustanovenia totiž vyplýva, že pojem „účinné technologické opatrenia“ je definovaný široko a zahŕňa uplatnenie kontroly prístupu alebo ochranného procesu, akým je šifrovanie, kódovanie alebo iný prenos diela či iného predmetu ochrany alebo kopírovací kontrolný mechanizmus. Taká definícia je navyše v súlade s hlavným cieľom smernice 2001/29, ktorým je, ako vyplýva z jej odôvodnenia 9, zaviesť vysokú úroveň ochrany najmä v prospech autorov, čo je podstatné pre duševnú tvorbu.

Za týchto okolností sa smernica 2001/29 má vykladať v tom zmysle, že pojem „účinné technologické opatrenia“ v zmysle článku 6 ods. 3 tejto smernice môže zahŕňať technologické opatrenia, ktoré pozostávajú predovšetkým z toho, že rozpoznávacím zariadením sa nevybaví iba nosič obsahujúci chránené dielo, akým je videohra, s cieľom jeho ochrany proti konaniu, ktoré nie je povolené nositeľom autorského práva, ale aj prenosné zariadenia alebo konzoly, ktoré sú určené na zabezpečenie prístupu k týmto hrám a ich používaniu.

(pozri body 24 – 27, 37 a výrok)

3.        Právna ochrana proti konaniu, ktoré nositeľ autorského práva nepovolil, uvedená v článku 6 smernice 2001/29 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti musí podľa článku 6 ods. 2 smernice vykladaného so zreteľom na jej odôvodnenie 48 rešpektovať zásadu proporcionality a nesmie zakazovať zariadenia alebo činnosti, ktoré majú komerčne iný účel alebo použitie než uľahčovať také konanie prostredníctvom obchádzania technickej ochrany.

Uvedená právna ochrana sa tak poskytne iba pre technologické opatrenia, ktoré vo vzťahu k dielam sledujú cieľ predchádzať konaniu, akým je rozmnožovanie, verejný prenos diel a ich sprístupňovanie verejnosti, ako aj šírenie originálu alebo rozmnoženín diel, ktoré nositeľ autorského práva nepovolil, alebo majú také konanie obmedzovať. Uvedené opatrenia musia byť vhodné na dosiahnutie tohto cieľa a nesmú ísť nad rámec toho, čo je na tento účel nevyhnutné.

Pokiaľ ide o technologické opatrenia, ktoré pozostávajú predovšetkým z toho, že rozpoznávacím zariadením sa nevybaví iba nosič obsahujúci chránené dielo, akým je videohra, s cieľom jeho ochrany proti konaniu, ktoré nie je povolené nositeľom autorského práva, ale aj prenosné zariadenia alebo konzoly, ktoré sú určené na zabezpečenie prístupu k týmto hrám a ich používaniu, vnútroštátnemu súdu prináleží overiť, či by iné opatrenia alebo opatrenia neinštalované na konzolách mohli spôsobiť menšie zásahy do činností tretích osôb alebo menšie obmedzenia týchto činností a pritom by stále mohli poskytnúť porovnateľnú ochranu právam ich nositeľa. Na tento účel je relevantné zohľadniť najmä pomerné náklady rôznych druhov technologických opatrení, technické a praktické aspekty ich zavedenia, ako aj porovnanie účinnosti týchto rôznych druhov technologických opatrení, pokiaľ ide o ochranu práv nositeľa, pričom však táto účinnosť nemusí byť absolútna. Tomuto súdu takisto prináleží preskúmať účel zariadení, výrobkov alebo súčiastok schopných obchádzať uvedené technologické opatrenia. V tomto ohľade bude v závislosti od predmetných okolností osobitne relevantný dôkaz o tom, ako ich skutočne používajú tretie osoby. Vnútroštátny súd môže najmä preskúmať, ako často sú tieto zariadenia, výrobky alebo súčiastky v skutočnosti používané v rozpore s autorským právom a ako často sú používané na účely, ktoré toto právo neporušujú.

(pozri body 30, 31, 38 a výrok)